Educational Research and Reviews
Subscribe to ERR
Full Name*
Email Address*

Article Number - 6A00B4966532


Vol.12(21), pp. 1046-1055 , November 2017
https://doi.org/10.5897/ERR2017.3357
ISSN: 1990-3839


 Total Views: 0
 Downloaded: 0

Full Length Research Paper

Relationship level of individual value perceptions and competence beliefs of classroom teachersYasar Kop
  • Yasar Kop
  • Faculty of Education, Kafkas University, Kars, Turkey.
  • Google Scholar
Murat Tasdan
  • Murat Tasdan
  • Faculty of Education, Kafkas University, Kars, Turkey.
  • Google Scholar
Aytekin Alibeyoglu
  • Aytekin Alibeyoglu
  • Faculty of Education, Kafkas University, Kars, Turkey.
  • Google Scholar Received: 21 August 2017  Accepted: 29 September 2017  Published: 10 November 2017

Copyright © 2017 Author(s) retain the copyright of this article.
This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0


The main aim of this study is to reveal classroom teachers’ personal value perceptions and the level of their efficiencies. The quantitative research method was used in the research. The target population of the research consisted of 335 classroom teachers in Kars. Multi stage sampling model was selected in order to determine the sampling in the research. First, Kars City Center and its boroughs were accepted as a layer respectively, and then layered sampling was used as a random sampling model. For the sampling, Kars City center and its boroughs in which the schools’ and teachers’ scale were applied was defined using random sampling model. The tools used for the data collection in the research include Teacher Personal Value Scale and Teacher Efficiency Scale. To determine personal information, personal value perception and the efficiency levels of the teachers, the percent, frequency, and arithmetic average values were defined. Also, to determine whether personal value perception and efficiency levels differed according to the personal characteristic for unrelated sampling, t-test and one-way ANOVA analysis techniques were used. Post hoc test was applied to find the differences in the result of one-way ANOVA test. The Pearson moments correlation coefficient test was done to determine the teachers’ personal values and efficiency levels.

 

Key words: Classroom teacher, value, teacher efficiency.

Bilgin N (1995). Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

 

Büyüköztürk Ş (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 32(32):470-83.

 
 

Büyüköztürk Ş, Çakmak EK, Akgün ÖE, Karadeniz Ş, Demirel F (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 
 

Çilan ÇA (2009). Sosyal bilimlerde kategorik verilerle ilişki analizi. Ankara: Pegem Akademi.

 
 

Halstead JM, Taylor JM (2000). Learning and teaching about values: A review of recentresearch. Cambridge J. Educ. 30(2):169-202.
Crossref

 
 

Hofstede G (1991). Culturesandorganizations: Software of themind, UK: Harper Collins Publishers. P 18.

 
 

Işık N, Yıldız N (2014). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin değer algıları ile kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Researcher. Soc. Sci. Stud. 3:1-16.

 
 

Kalaycı Ş (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

 
 

Karasar N (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. P 77.

 
 

Özçelik DA (2010). Okullarda ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

 
 

Schein EH (1985). Organizational culture and leadership. San Francisco.

 
 

Şencan H (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 
 

Sönmez V, Alacapınar FG (2016). Sosyal bilimlerde ölçme aracı hazırlama. Ankara: Anı Yayıncılık.

 
 

Tan Ş (2010). Öğretimde ölçme değerlendirme. (5. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 
 

Taşdan M (2008). Türkiye'deki kamu ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin bireysel değerleri ile okulun örgütsel değerleri arasındaki uyum düzeyi, iş doyumu ve algılanan sosyal destek ile ilişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 
 

Taşdelen A (1998). Üniversite öğrencilerinde ereksel ve araçsal değerler hiyerarşisi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 
 

Tatar M (2010). Etkili Öğretmen Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:1/I1. http://efdergi.yyu.edu.tr (edinilme tarihi 11 01 2010). 

View. E.T. 15 01 2016.

 
 

Yazıcı K (2010). Değerler eğitimine genel bir bakış.

 
 

Yılmaz E (2009). Öğretmenlerin değer tercihlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi 7(17):109-128.

 
 

Yılmaz K, Çokluk-Bökeoğlu Ö (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(2):143-167.

 
 

Zavalloni M (1980). Values. In H.C.Triandis & R.W. Brislin (Eds.) Handbook of Cross-Cultural Psychol. 5:73 120. Boston: Allyn and Bacon.

 

 


APA Kop, Y., Taşdan, M., & Alibeyoğlu, A. (2017). Relationship level of individual value perceptions and competence beliefs of classroom teachers. Educational Research and Reviews, 12(21), 1046-1055.
Chicago Yaşar Kop, Murat Taşdan and Aytekin Alibeyoğlu. "Relationship level of individual value perceptions and competence beliefs of classroom teachers." Educational Research and Reviews 12, no. 21 (2017): 1046-1055.
MLA Yaşar Kop, Murat Taşdan and Aytekin Alibeyoğlu. "Relationship level of individual value perceptions and competence beliefs of classroom teachers." Educational Research and Reviews 12.21 (2017): 1046-1055.
   
DOI https://doi.org/10.5897/ERR2017.3357
URL http://academicjournals.org/journal/ERR/article-abstract/6A00B4966532

Subscription Form