Educational Research and Reviews
Subscribe to ERR
Full Name*
Email Address*

Article Number - F3AD5EA62270


Vol.12(1), pp. 1-18 , January 2017
DOI: 10.5897/ERR2016.3025
ISSN: 1990-3839Full Length Research Paper

A comparative analysis of general culture courses within the scope of knowledge categories in undergraduate teacher education programs “Turkey and the USA”Fahriye Hayirsever
  • Fahriye Hayirsever
  • Department of Education Sciences, Faculty of Gazi Education, Gazi University, Besevler, Ankara, Turkey.
  • Google Scholar
Nurdan Kalayci*
  • Nurdan Kalayci*
  • Department of Education Sciences, Faculty of Education, Duzce University, Duzce, Turkey
  • Google Scholar Received: 01 October 2016  Accepted: 08 November 2016  Published: 10 January 2017

Copyright © 2017 Author(s) retain the copyright of this article.
This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0


In this study, general culture and general education courses within the scope of knowledge categories in undergraduate teacher education programs in Turkey and the USA are comparatively analyzed. The study is a comparative education study and uses a descriptive model. In the study, the general culture - general education courses taught in the elementary teacher education curriculum at the education faculties of Gazi, Ankara, Hacettepe, Anadolu and Marmara Universities in Turkey and Central Florida, Delaware, Utah State and Indiana Universities in the USA were examined. In the study, the document review method was used and the data were analyzed through the document analysis technique. The results of the study reveal that the general culture courses that are compulsory in Turkey were determined by The Council of Higher Education (YÖK) and they are applied in all of the undergraduate programs at education faculties. Yet, there are no explanations about what criteria are taken into consideration while determining these nine compulsory general culture courses. While YÖK puts emphasis on a teacher candidate being trained in a sophisticated manner, the results of the study ascertain that these compulsory courses within undergraduate teacher education programs are not diverse enough to serve the intended purposes. On the other hand, some universities suggest some elective general culture courses within knowledge categories; however, some of these are professional teaching knowledge and major courses. The compulsory courses within the category of general education in the USA are determined by the universities themselves whereas this is done centrally by The Council of Higher Education (YÖK) in Turkey, and the compulsory courses of each university vary in terms of content and number. However, the elective courses are grouped under certain themes and these themes are related to certain disciplines. It is compulsory for students to elect certain amounts of courses within each theme. This blocks electing similar courses under the same themes and directs the students to elect different courses.

Key words: Higher education, teacher education programs, elementary teacher education curriculum, general culture, general culture courses, general education, general education models.

Akbaba B (2008). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Gazi Üniversitesi Örneği). Gazi Akademik Bakış, 1(2):177-197.

 

Akyüz Y (2006). Türk eğitim tarihi. Ankara: PegemA.

 

Altun M (2010). İlköğretim ikinci kademede (6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. İstanbul: Alfa Basım.

 

Ananiadou K, Claro M (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, 41, OECD.
Crossref

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (2016). Vizyon ve misyon. 

View

 

Arslan A (2005). İnkılâp tarihi derslerinde başarı nasıl sağlanabilir? In M. Saray & H. Tosun (Ed.), İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. pp. 65-71.

 

Aybek B (2007). Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2):43-60.

 

Aydemir Y, Çiftçi Ö (2008). Edebiyat öğretmeni adaylarının soru sorma becerileri üzerine bir araştırma (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2):30-61.

 

Aydın R, Şahin H, Topal T (2008). Türkiye'de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2):119-142.

 

Baki A (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 149:26-31.

 

Barnett R (1992). The idea of quality: Voicing the educational. Higher Educ. Q. 46(1):3-19.
Crossref

 

Baştürk S, Ayas C (2012). Öğretmenlik mesleği. In K. Kıroğlu, & C. Elma (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş (pp.272-309). Ankara: PegemA.

 

Beşoluk Ş, Horzum MB (2011). Öğretmen adaylarının meslek bilgisi, alan bilgisi dersleri ve öğretmen olma isteğine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(1):17-49.
Crossref

 

Beşoluk Ş, Önder İ (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2):679-693.

 

Billington R (2002). Living philosophy:An introduction to moral thought (3rd ed.). London: Routledge.

 

Binkley M, Erstad O, Herman J, Raizen S, Martin R, Miller-Ricci M, Rumble M (2012). Defining twenty-first century skills. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Ed.), Assessment and Teaching of 21st Century Skills. (pp.17-66). Dordrecht: Springer.
Crossref

 

Bozdoğan AE, Altunçekiç A (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1):147-158.

 

Brint S, Proctor K, Murphy SP, Turk-Bicakci L, Hanneman RA (2009). General education models: Continuity and change in the US undergraduate curriculum, 1975–2000. J. Higher Educ. 80(6):605-642.
Crossref

 

Canbazoğlu S (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Unpublished Master's Thessis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

Clark CM (1988). Asking the right questions about teacher preparation: Contributions of research on teacher thinking. Educ. Res. 17(2):5-12.
Crossref

 

Coşkun E, Özer B, Tiryaki NE (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27:123-136.

 

Çakır Ö, Kan A, Sünbül Ö (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1):36-47.

 

Çekbaş Y, Kara İ (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türlerinin ve cinsiyetlerinin temel fizik alan bilgileri üzerine etkisi. e-J. New World Sci. Acad. 4(2):549-557.

 

Çelikten M, Şanal M, Yeni Y (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2):207-237.

 

Çermik H, Doğan B, Şahin A (2010). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2):201-212.

 

Demir S (2012). Eğitim fakülteleri programı kapsamında yer alan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden "öğretim ilke ve yöntemleri" dersinin değerlendirilmesi. Unpublished Master's Thessis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

Demirel Ö (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara:PegemA.

 

Doğaner Y (2005). Yükseköğretimde Atatürk ilke ve inkılâplarının öğretimiyle ilgili düşünceler. In M. Saray & H. Tosun (Ed.), İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (pp.281-286). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.

 

Dressel PL (1971). General education: Explorations in evaluation. The Final Report of The Cooperative Study of Evaluation in General Education of The American Council on Education, Westport, Conn.: Greenwood Press.

 

Emrahoğlu N, Öztürk A (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi kavramlarını anlama seviyelerinin ve kavram yanılgılarının incelenmesi üzerine boylamsal bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1):165-180.

 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (2016). Neden GEF? 

View

 

Gencel İE, Köse A (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile fen bilgisi öğretimi özyeterlik inançları arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 7(2):311-333.

 

Gömleksiz MN (2002). Üniversitelerde yürütülen yabancı dil derslerine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1):143-158.

 

Gürdal A, Sağırlı M, Üredi L (2000). Okul deneyimi-I'in öğretmen adayı ve uygulama öğretmeni üzerindeki etkileri. In Z. Gökçakan (Ed.), VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalışmaları (pp.559-568), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2016). Misyon ve vizyon. 

View

 

Harvard Üniversitesi (2007). Report of the task force on general education. Cambridge, Massachusetts, USA.

 

Hayes D (2004). A student teacher's guide to primary school placement: Learning to survive and prosper. Taylor & Francis e-Library.

 

Jacobs D, Hayırsever F (2011). "Öğrenci merkezli öğrenme" öğretmen adayları bakışı ile ne ifade ediyor, nasıl gerçekleştiriliyor? I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (5-8 Ekim 2011)'nde sunulmuş bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

Karaca E (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16:213-230.

 

Kavcar C (1999). Nitelikli öğretmen sorunu, eğitimde yansımalar. V. 21.Yüzyılın Eşiğinde Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu'nda sunulmuş bildiri, Ankara.

 

Kay K (2010). 21st century skills: Why they matter, what they are, and how we get there? In J. Bellanca, & R. Brandt (Ed.), 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. Bloomington: Solution Tree Press.

 

Kuçuradi İ (1988). İnsan ve değerleri. İstanbul:Yankı.

 

Kuzu TS (2013). Öğretmen adaylarının okumaya karşı tutumları ile genel kültür düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(6):55-72.

 

Maden S (2010). Türkçe öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14):259-274.

 

Matyar F, Denizoğlu P, Özcan M (2008). Sınıf öğretmenliği ABD'de okuyan 4. sınıf öğrencilerinin ilköğretim birinci kademe fen ve teknoloji dersine ilişkin alan bilgilerinin belirlenmesi, (Çukurova Üniversitesi Örneği). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1):303-312.

 

Mendler AN (2001). Connecting with students. Alexandria VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

 

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (1982). Onbirinci Milli Eğitim Şurası. 

View

 

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.

 

Morin E (2013). Geleceğin eğitimi için gerekli yedi bilgi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

 

Newton RR (2000). Tensions and models in general education planning. J. General Educ. 49(3):165-181.
Crossref

 

Özdemir Z (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı biyoloji konularındaki alan bilgisinin değerlendirilmesi. Unpublished Master's Thessis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

Özden M (2007). Kimya öğretmenlerinin kimya öğretiminde karşılaştıkları sorunların nitel ve nicel yönden değerlendirilmesi: Adıyaman ve Malatya illeri örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 40-53.

 

Özkılıç R, Bilgin A, Kartal H (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 7(3):726-737.

 

Öztürk C, Keskin SC, Otluoğlu R (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller. Ankara: PegemA.

 

Özyürek M (2008). Nitelikli öğretmen yetiştirmede sorunlar ve çözümler: Özel eğitim örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2):189-226.

 

Paterson K (2005). 55 Teaching dilemmas: Ten powerful solutions to almost any classroom challenge. Markham, Ontario, Canada: Pembroke.

 

Reboul O (1999). Eğitim felsefesi. (I. Gürbüz, Trans.), İstanbul:İletişim.

 

Safran M (2006). İnkılâp tarihi öğretiminde yaklaşım sorunları. In Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler, (pp.99-111). Ankara: Gazi.

 

Senemoğlu N (1990). Ortaöğretime öğretmen yetiştirmede "genel kültür" bakımından fen edebiyat fakültelerinin etkililiği. Çağdaş Eğitim, 15(157):28-33.

 

Stronge JH, Tucker PD, Hindman JL (2004). Handbook for qualities of effective teachers. USA: ASCD.

 

Kalkınma Bakanlığı TC (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). 

 

Tanrıverdi B, Apak Ö (2013). Öğretmen yeterlikleri açısından eğitim fakültesi programlarının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2):297-318.

 

Temizkan M (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3):481-486.

 

Trilling B, Fadel C (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco, CA: Jossey-Bas.

 

TÜSİAD (2012). 21. yüzyıl becerilerinin eğitim yoluyla kazandırılması: Eğitimde içerik ve yöntem.

 

Uçar ZT (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: Öğretimsel açıklamalar. Turk. J. Comput. Mathe. Educ. (Turcomat), 2(2):87-102.

 

Varış F (1996). Eğitimde program geliştirme, teori ve teknikler. Ankara: Alkım.

 

Wehlburg CM (2010). Integrated general education: A brief look back. New Directions for Teaching and Learning, 121(Spring), 3-11.
Crossref

 

Wyse D (2006). Becoming a primary school teacher. London and New York: Taylor & Francis Group.

 

Yeşil R (2009). Sosyal bilgiler aday öğretmenlerinin sınıf içi öğretim yeterlikleri (Kırşehir Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2):327-357.

 

Yıldırım A, Şimşek H (2009). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:Seçkin.

 

Yıldız A, Ünlü D (2013). Metaforlarla öğretmenliğin dönüşümü: "Dün heybetli bir şelaleydik, bugün ise kurumaya yüz tutmuş dere". III. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı'nda sunulmuş bildiri. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

 

Yılmaz M (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1):155-167.

 

Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. (1981). 2547 sayılı yükseköğretim kanunu. 

View

 

Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. 

View

 

Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. 

View

 

Yükseköğretim, Toplum Çalışma Grubu (2000). Gelişmekte olan ülkelerde yükseköğrenim-sorunlar ve çözüm umutları. İ. Mısırlı & Y. Tanık (Ed.), (M. Delikara, Trans.). Dünya Bankası, Washington, D.C., USA.

 


APA Hayirsever, F., & Kalayci, N. (2017). A comparative analysis of general culture courses within the scope of knowledge categories in undergraduate teacher education programs “Turkey and the USA”. Educational Research and Reviews, 12(1), 1-18.
Chicago Fahriye Hayirsever and Nurdan Kalayci. "A comparative analysis of general culture courses within the scope of knowledge categories in undergraduate teacher education programs “Turkey and the USA”." Educational Research and Reviews 12, no. 1 (2017): 1-18.
MLA Fahriye Hayirsever and Nurdan Kalayci. "A comparative analysis of general culture courses within the scope of knowledge categories in undergraduate teacher education programs “Turkey and the USA”." Educational Research and Reviews 12.1 (2017): 1-18.
   
DOI 10.5897/ERR2016.3025
URL http://academicjournals.org/journal/ERR/article-abstract/F3AD5EA62270

Subscription Form