African Journal of
History and Culture

 • Abbreviation: Afr. J. Hist. Cult.
 • Language: English
 • ISSN: 2141-6672
 • DOI: 10.5897/AJHC
 • Start Year: 2009
 • Published Articles: 187

Full Length Research Paper

The Amharic proverbs and their use in Gǝʿǝz Qǝne (Ethiopian poetry)

Hiruie Ermias
 • Hiruie Ermias
 • Universität Hamburg, Hiob Ludolf Centre for Ethiopian Studies, Alsterterrasse 120354 Hamburg, Germany.
 • Google Scholar


 •  Received: 11 May 2020
 •  Published: 31 January 2020

References

 

Academy of Ethiopian Languages (AEL) (1988). የግእዝ ቅኔያት (ya-gǝʾǝzqneyāt "Gǝʿǝz Poetries" Addis Ababa p. 59.

 

Admāsu Ǧ (Malʾaka bərhān) (1970). መጽሐፈ ቅኔ (maṣḥafa qǝne "The Book of Qǝne") (Addis Ababa: Tǝnśāʾe za-gubāʾe Publishing House p. 210.

 
 

Amsalu A, Dagnachew W (1987). የአማርኛ ፈሊጦች (ya-ʾamarǝññā faliá¹­-oč "Amharic idioms") (Addis Ababa: Kurāz Publisher, pp. 3-5.

 
 

Arafeayne H አለቃ ገብረሐናና አስቂኝ ቀልዶቻቸው (ʾalaqā gabraḥannā-nāʾasqiñ qaldoč-āčaw "ʾAlaqā Gabraḥannā and his funy jokes") (unknown).

 
 

Daniel A (2006). የአማርኛ ተረትና ምሳሌዎች (ya- ʾamarǝññā tarat-ǝnnā mǝsālle-woč "Amharic parables and proverbs") Addis Ababa, pp. 3-107.

 
 

Debebe H (2008). አዲሱ የምሳሌያዊ አነጋገሮች መጽሐፍ (ʾaddisu ya-mǝssāle-yāwi ʾannagāgar-oč maṣḥaf "The new book of Proverbs") Addis Ababa: 2008.

 
 

Getahun A (1986). The English-Amharic Idioms Dictionary. Addis Ababa: Bole Printing Press, p. 1.

 
 

Faitlovitch J (1907). የሐበሻ ተረት Proverbes Abyssins. Paris.

 
 

Māḫtama Sǝllāse WM (Bǝlātten-getā) (1950). የአባቶች ቅርስ (ya-ʾabbāt-oč qǝrs "Legacy of the Fathers"). Addis Ababa.

 
 

Marye Y (2014). ቅኔያዊ የዕውቀት ፈጠራ (qǝneyawi ye-ʿǝwqat faṭarā "Knowledge creation in Qǝne"). Addis Ababa: Goethe Institute, Z.A Publishing House, p. 9.

 
 

MOE, Ethiopia (2008). የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ዘጠነኛ እና አስረኛ (ya-ʾamarǝññā qwānqwā tǝmhǝrt zaá¹­anañā ʾǝnnā ʾassǝraññā "Amharic Syllabus for Grade Nine and Ten") Addis Ababa p. 2.

 
 

Mogas Ê¿ÆŽG (1967) ጥንታዊ ምሳሌ በአማርኛ (ṭǝnāwi mǝssāleba-ʾamarǝññā "Ancient proverbs in Amharic") Asmara.

 
 

Tǝnśāʾe za-gubāʾe publisher (2001). ቅዳሴ ማርያም ንባቡና ትርጓሜው (qǝddāse māryāmnǝbab-u-nnā tǝrgwāmew "The Anaphora of St. Mary, text and commentary") Addis Ababa pp. 47, 205.

 
 

Tǝnśāʾe za-gubāʾe publisher (2002). መጽሐፈ ስንክሳር (maṣḥafa sǝnkəsār I "Synaxarion I") Addis Ababa: Tǝnśāʾe za-gubāʾe Publishing House, p. 345-356.

 
 

Tǝnśāʾe za-gubāʾe publisher (2005). ወንጌል ቅዱስ ንባቡና ትርጓሜው (wangel qǝddus nǝbab-u-nnā tǝrgwāmew "The Holy Gospel, text and commentary") Addis Ababa: Tǝnśāʾe za-gubāʾe Publishing House, p. 207.