Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 1802

Full Length Research Paper

Perceptions of democracy of foreign students studying at Mustafa Kemal University

Servet HALİ
 • Servet HALİ
 • Department of Social Science Teaching, Faculty of Education, Mustafa Kemal University, Antakya, Turkey.
 • Google Scholar
Fatih ÖZYURT
 • Fatih ÖZYURT
 • Department of Social Science Teaching, Faculty of Education, Mustafa Kemal University, Antakya, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 21 October 2018
 •  Accepted: 10 December 2018
 •  Published: 10 February 2019

References

Aydemir H; Aksoy ND (2010) The Relatıonshıp Of Democratıc Attıtudes Of TheStudents At The Faculty Of Educatıon Wıth Some Varıables: Malatya Sample, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 12(1).

 

Demirbolat AO (1999). Demokrasi Ve Demokratik Eğitim. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 5(2):229-244.

 
 

Dewey J (1996). Demokrasi ve eğitim (Eğitim Felsefesine Giriş), (çev. Tahsin Yılmaz), Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.

 
 

Doğan İ (2001). Vatandaşlık Demokrasi Ve İnsan Hakları. Ankara: pegem yayıncılık.

 
 

Dönger A, Özkartal Z, Sarıgöz O (2016). An Investigation Into Variables That Affect Self Effıcacy Beliefs of People Working in Educational Institutions. International Refereed Academic Social Sciences Journal 24:1-17.
Crossref

 
 

Elkatmış M, Toptaş V (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumlarının İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 8(1):128-144.

 
 

Evans G, Rose P (2006). Support for democracy in Malawi: Does schooling matter? World Development 35:904-919.
Crossref

 
 

Gözübüyük AŞ (2000). Anayasa Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi Yayıncılık.

 
 

Harber C, Serf J (2006). Teacher education for a democratic society in England and South Africa. Teaching and Teacher Education 22:986-997.
Crossref

 
 

Hotaman D (2010). Demokratik bir eğitim programı. Kuramsal Eğitimbilim 3(1):129-142.

 
 

Karasar N (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.

 
 

Karadeniz CB, Sarı S, Cinel O (2017) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Algıları (Ordu, Sbmyo Örneği) The Journal of Academic Social Science 5(51):165-176.
Crossref

 
 

Kaya SE (2004). Demokrasi eğitimi ve okul meclislerine yönelik öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4(2):70-90.

 
 

Kaya Hİ, Taştan M, Kop Y, Metin M (2012). The Perceptions Of The Prospective Teachers About The Democratıc Attitudes Of The Teaching Staffs (City Of Kars Case) Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / 2012, 2(1).

 
 

Kepekçioğlu ES (2015). Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarının inanılırlığı algısı ve sınıfta adalet algısı arasındaki ilişki. Unpublished Doctoral Dissortation. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu (384692).

 
 

Kıroğlu KAK (2010). Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6(2):26-39.

 
 

Kontaş H, Selçuk HE, Polat M (2016). Ortaokul öğretmenlerinin demokratik tutumları ile öğrencilerin demokratik değerlere sahip olma düzeylerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies 44:141-151.
Crossref

 
 

Köylü M (2001). O.M Ü. İlahiyat Fakültesine Devam Eden Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Hakkındaki Düşünce, Sorun ve Beklentileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12(12-13):131-153.

 
 

Levitt GA, Longstreet WS (1983). Controversy and the teaching of authentic civic values. The Social Studies 84:142-148.
Crossref

 
 

McCowan T (2006). Educating citizens for participatory democracy: A case study of local government education policy in Pelotas, Brazil. International Journal of Educational Development 26:456-470.
Crossref

 
 

MEB (2017). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim (1. Dönem). Erişim adresi: 

View

 
 

Neuberger B (2007). Education for democracy in Israel: Structural impediments and basic dilemmas. International Journal of Educational Development 27:292-305.
Crossref

 
 

OECD (2013). In Educatıon Indıcators Focus. 

View Erişim Tarihi: 07.08.2018.

 
 

Orhan DD (2013). Ortadoğu'nun krizi: Arap Baharı ve demokrasinin geleceği. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 3(1-2):17-29.

 
 

Özden MA (2009). Yenilenen Demokrasi Modelleri ve Planlama Yaklaşımları. Toplum ve Demokrasi 3(5):161-168.

 
 

Özpolat A (2010). Ailede Demokratik Sosyalleşme. osyal Politika Çalışmaları Dergisi 20(20):9-24.

 
 

Patrick JJ (2003). Essental elements of educatıon for democracy: what are they and why should they be at the core of the currıculum ın schools? Indiana University, USA October 16:1-12

 
 

Parlak B, Şahin AU (2015). Türkiye İltica Ve Göç Mevzuatının Coğrafi Kısıtlama Uygulaması Yönünden Analizi. TESAM Akademi Dergisi 2(2):65-79.

 
 

Sarı M, Sadık F (2011). Öğretmen Adaylarının Demokrasi Algıları Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 1(2).

 
 

Sarıgöz O, Özkartal Z, Dönger A, Cam F, Koca M (2016). Vocational College Students' Evaluation of Comments and Thoughts on the Applied Learning. The Third International Congress on Curriculum and Intruction, Cukurova University, 22-24 October 2015, Adana/Turkey.

 
 

Seydi AR (2013). Türkiye'deki Suriyeli akademisyen ve eğitimcilerin görüşlerine göre Suriye'deki çatışmaların Suriyelilerin eğitim sürecine yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (30):217-241.

 
 

Tunç P (2008). Demokrasi Türleri Ve Müzakereci Demokrasi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12(1-2):1113-1132.