Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 1882

Full Length Research Paper

Investigation of high school students' internet addiction levels using various variables: The case of Giresun Province

Temel Topal
 • Temel Topal
 • Department of Education Sciences, Education Faculty, Giresun University, Giresun, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 02 November 2020
 •  Accepted: 08 December 2020
 •  Published: 31 January 2021

References

Akınoğlu P (2002). Eğitimve Sosyalleşme Açısından İnternet Kullanımı: İstanbul Örneği. Yayınlanmış DoktoraTezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Aktan E, Koçyiğit M (2016). Sosyal Medya'nın Turizm Faaliyetlerindeki Rolü Üzerine Teorik Bir İnceleme Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ICEBSS ÖzelSayısı) pp. 62-73.

 
 

Arısoy Ö (2009). İnternet bağımlılığıvetedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 1:55-67.

 
 

Arslan A, Kırık AM, Karaman M, Çetinkaya A (2015). Liseve üniversite öğrencilerindedijitalbağımlılık. Uluslararası Hakemliİletişimve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 8:34-58.

 
 

Arshinova VV, Bartsalkina VV (2010). Prevention of gambling in the Internet addiction in the educational environment. Moscow: MGPPU.

 
 

Bektaş H (1991). Uyuşturucubatağı. İstanbul: MilliyetYayınları.

 
 

Campbell WG (2003). Addiction: A disease of volition caused by cognitive impairment. The Canadian Journal of Psychiatry 48(10):669-674.
Crossref

 
 

Chou C, Hsiao MC (2000). Internet addiction, usage, gratification and pleasure experience: The Taiwan college students' Case. Computers and Education 35:65-80.
Crossref

 
 

Chrismore S, Betzelberger LB, Tonya C (2011). Twelve-step recovery in ınpatient treatment for ınternet addiction. ınternet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment, ed. Kimberly S. Young, Cristiano Nabuco De Abreu. John Wiley & Sons pp. 205-222.
Crossref

 
 

Davis RA (2001). A cognitive-behavioral model of pathological ınternet use. Computers in Human Behavior 17:187-195.
Crossref

 
 

Dilci T, Eranıl AK (2019).The impact of social media on children. G. Sarı (Ed.). In handbook of research on children's consumption of digital media. (pp. 1-11). 17 Mayıs 2019 tarihinde. 

View
Crossref

 
 

Ersoy M (2019). Social media and children. G. Sarı (Ed.). In handbook of research on children's consumption of digital media. (pp. 1-11). 17 Mayıs 2019 tarihinde. 

View
Crossref

 
 

Eryılmaz S, Çukurluöz Ö (2018). Lise öğrencilerinin dijital bağımlılıklarının incelenmesi: Ankara İli Çankaya ilçesi örneği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17(67):889-912.
Crossref

 
 

Griff DM (1999). Internet Addiction Fact or Fiction? The Psychologist 12(5):246-250

 
 

Gökçearslan Ş, Durakoğlu A (2014). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağimlilik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 23(14):419-435.

 
 

Gönüç S (2009). İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. YüzüncüYıl ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü, Van.

 
 

Greenfield D (2011). The addictive properties of ınternet usage. ınternet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment. ed. Kimberly S. Young, Cristiano Nabuco De Abreu. John Wiley & Sons pp. 135-153.

 
 

Holden C (2001). Behavioral' addictions: Do they exist? Science, 294(5544):980-982.
Crossref

 
 

Kayri M, Günüç S (2016). Yüksek ve düşük sosyoekonomik koşullara sahip öğrencilerin internet bağımlılığı açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. The Turkish Journal on Addictions 3(2):165-183.
Crossref

 
 

Kurupınar A, Erdamar G (2014). Ortaöğretim öğrencilerinde görülen madde bağımlılığı alışkanlığı ve yaygınlığı: Bartın ili örneği. Sosyal Bilimler Dergisi 16(1):65-84.
Crossref

 
 

Marks I (1990). Behavioural (non-chemical) addictions. British Journal of Addiction 85:1389-1394.
Crossref

 
 

Mendelevich VD (2013). Features of deviant behavior in the Internet space. Practical Medicine 1:143-146.

 
 

Mikowski PI (2005). Internet social support: A four -quadrant model for understanding the role of Internet social and psychopathological internet usage (Doctoral dissertation). 

 
 

Minicheva TI, Maslova VS (2015). The problem of youth participation in social communities online network. Almanac of Modern Science and Education 5:126-128.

 
 

Ögel K (2001). İnsan, yaşamvebağımlılık: Tartışmalarvegerekçeler. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

 
 

Ögel K, Evren C, Karadağ F, Gürol T (2012). Bağımlılık Profilİndeksi'nin (BAPİ) geliştirilmesi: Geçerlikvegüvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 23(4):264-273.

 
 

Sevindik F (2011). Fıratüniversitesiöğrencilerindeproblemli internet kullanımıvesağlıklıyaşambiçimidavranışlarınınbelirlenmesi.Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi SağlıkBilimleri Enstitüsü, Malatya.

 
 

Shaw M, Black DW (2008). Internet addiction: Definition, assessment, epidemiology, and clinical management. CNS Drugs 22(5):353-365.
Crossref

 
 

Şahin C, Yağcı M (2017). Sosyalmedyabağımlılığıölçeği-yetişkinformu: geçerlilikvegüvenirlikçalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 18(1):523-538.

 
 

Vural ZBA, Bat M (2010). "Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma", Journal of Yaşar University 20(5).

 
 

Young KS. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology and Behaviour 3:237-244.
Crossref