Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 2008

Full Length Research Paper

Effect of Jigsaw II, reading-writing-presentation, and computer animations on the teaching of “Light” Unit

Yasemin Koc
 • Yasemin Koc
 • Science Education Department, Education Faculty, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey.
 • Google Scholar
Emre Yildiz*
 • Emre Yildiz*
 • Science Education Department, Kazım Karabekir Education Faculty, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 • Google Scholar
Seyma Caliklar
 • Seyma Caliklar
 • Science Education Department, Kazım Karabekir Education Faculty, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 • Google Scholar
Umit Simsek
 • Umit Simsek
 • Science Education Department, Kazım Karabekir Education Faculty, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 12 May 2016
 •  Accepted: 04 July 2016
 •  Published: 23 October 2016

References

Akar S (2012). Fen ve teknoloji öÄŸretmenlerinin iÅŸbirlikli öÄŸrenme modeli hakkında bilgilendirilmesi, bu modeli sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların deÄŸerlendirilmesi: kars il örneÄŸi. Unpublished dissertation, Atatürk University Graduate School of Educational Sciences, Erzurum.

 

Akçay NO (2012). Kuvvet ve hareket konusunun öÄŸretilmesinde iÅŸbirlikli öÄŸrenme yöntemlerinden grup araÅŸtırması, okuma-yazma-sunma ve birlikte öÄŸrenmenin etkisi. Unpublished dissertation, Atatürk University Graduate School of Educational Sciences, Erzurum.

 

Akçay NO, DoymuÅŸ K, ÅžimÅŸek Ü, OkumuÅŸ S (2012). The effect of cooperative learning model on academic achievement in physics. Energy Educ. Sci. Technol. Part B, 4(4):1915-1924.

 

AkkuÅŸ S (2013). Fen ve teknoloji öÄŸretmenlerinin iÅŸbirlikli öÄŸrenme modeli hakkında bilgilendirilmesi, bu modeli sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların deÄŸerlendirilmesi: MuÅŸ il örneÄŸi. Unpublished dissertation, Atatürk University Graduate School of Educational Sciences, Erzurum.

 

Aksoy G, Gürbüz F (2013). The effects of reading-writing-presentation technique and learning together technique on increasing 6th grade students' academic achievement and students' opinions about these techniques. Energy Educ. Sci. Technol. Part B, 5(1):19-26.

 

Aksoy G (2011). ÖÄŸrencilerin fen ve teknoloji dersindeki deneyleri anlamalarına okuma-yazma-uygulama ve birlikte öÄŸrenme yöntemlerinin etkileri. Unpublished dissertation, Atatürk University Graduate School of Educational Sciences, Erzurum.

 

Aksoy G (2013). The effects of learning together and reading-writing-presentation techniques on increasing 6th grade students' ability of graphic and academic achievement. Energy Educ. Sci. Technol. Part B, 5(1):61-68.

 

Aksoy G, DoymuÅŸ K (2011). Fen ve teknoloji dersi uygulamalarında iÅŸbirlikli okuma-yazma-uygulama tekniÄŸinin etkisi. Gazi EÄŸitim Fakültesi Dergisi 31(2):381-397.

 

Aksoy G, Gürbüz F (2012). Ä°ÅŸbirlikli öÄŸrenme yönteminin 6. sınıf fen ve teknoloji dersinde öÄŸrencilerin akademik baÅŸarılarına etkisi. EÄŸitim ve ÖÄŸretim AraÅŸtırmaları Dergisi 1(1):24-31.

 

Aladejana F, Aderibigbe O (2007). Science laboratory environment and academic performance. J. Sci. Educ. Technol. 16:500-506.
Crossref

 

Arıcı D, Dalkılıç E (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öÄŸretime katkısı: bir uygulama. Kastamonu EÄŸitim Dergisi 14(2):421-430.

 

Aronson E (1978). The Jigsaw Classroom, Beverly Hills: Sage Publications.

 

Artut PD, Tarım K (2007). The Effectiveness of Jigsaw II on prospective elementary school teachers. Asia-Pacific J. Teacher Educ. 35(2):129-141.
Crossref

 

AvÅŸar Z, Alkış S (2007). Ä°ÅŸbirlikli öÄŸrenme yöntemi "BirleÅŸtirme I" tekniÄŸinin sosyal bilgiler derslerinde öÄŸrenci baÅŸarısına etkisi. Ä°lköÄŸretim Online 6(2).

 

Aydın A, KömürkaraoÄŸlu S (2016). Işık ve ses ünitesinin öÄŸretiminde jigsaw tekniÄŸinin bilgilerin kalıcılık düzeylerine etkisinin incelenmesi ve bu teknik hakkındaki öÄŸrenci görüÅŸleri. Kastamonu EÄŸitim Dergisi 24(1):335-352.

 

Balcı A (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem A Yayınevi.

 

Bayrakçeken S, DoymuÅŸ K, DoÄŸan A, Akar MS, Dikel S (2012). Fen ve Teknoloji ÖÄŸretmenlerinin Ä°ÅŸbirlikli ÖÄŸrenme Modeli Uygulama Düzeyleri. Erzincan Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi, 14(1):124-141.

 

Bilgin Ä°, Gelici Ö (2011). Ä°ÅŸbirlikli öÄŸrenme tekniklerinin tanıtımı ve öÄŸrenci görüÅŸlerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi EÄŸitim Bilimleri Dergisi 1(1):40-70.

 

Boz Y, Aydemir M, Aydemir N (2011). Türkiye'deki 4, 6 ve 8. Sınıf Ä°lköÄŸretim ÖÄŸrencilerinin Epistemolojik Ä°nançları [4th, 6th, and 8th Grade Turkish Elementary Students' Epistemological Beliefs], Elementary Educ. Online 10(3):1191-1201.

 

Burke KA, Greenbowe TJ, Windschitl MA (1998). Developing and using conceptual com¬puter animations for chemistry ınstruction. J. Chem. Educ. 75(12):1658-1661.
Crossref

 

Çalıklar Åž (2015). Atom Kuramlarının ÖÄŸretiminde ÖÄŸrencilerin Akademik BaÅŸarıları, Epistemolojik Ä°nançları ve ÖÄŸrenmelerinin Kalıcılığı Üzerine ÖÄŸrenci Takımları BaÅŸarı Bölümleri ve Takım Oyun Turnuva Yönteminin Etkisi. Unpublished Master's Thesis, Atatürk University, Graduate School of Educational Sciences, Erzurum.

 

Çalışkan F (2005). Ä°lköÄŸretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde aktif öÄŸrenme yöntemlerinden çözümlemeli öykü yönteminin öÄŸrencilerin akademik baÅŸarılarına, tutumlarına ve aktif öÄŸrenme düzeylerine etkisi. Unpublished Master's Thesis, Mustafa Kemal University, Institute of Social Sciences.

 

Cevizci A (2005), Felsefe SözlüÄŸü, (6. ed.) Istanbul: Paradigma Yayıncılık.

 

Colburn A (2004). Inquiry scientists want to know. Educ. Leadersh. 62(1):63-66.

 

Conley AM, Pintrich PR, Vekiri I, Harrison D (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemp. Educ. Psychol. 29:186-204.
Crossref

 

Conley AM, Pintrich PR, Vekiri I, Harrison D (2004). Changes in Epistemological Beliefs in Elementary Science Students. Contemp. Educ. Psychol. 29:186-204.
Crossref

 

Demir K (2012). An evaluation of the combined use of creative drama and Jigsaw II techniques according to the student views: case of a measurement and evaluation lesson. Procedia-Soc. Behav. Sci. 47:455-459.
Crossref

 

Deryakulu D (2006). Epistemolojik Ä°nançlar [Epitemological Beliefs], Y. Kuzgun and D. Deryakulu (Editor), EÄŸitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayınları. pp. 261-289.

 

Deryakulu D, Büyüköztürk Åž (2005). Epistemolojik inanç ölçeÄŸinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: cinsiyet ve öÄŸrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaÅŸtırılması. EÄŸitim AraÅŸtırmaları 18:57-70.

 

DoÄŸan A, Uygur E, DoymuÅŸ K, Karaçöp A (2010). Ä°lköÄŸretim 7. Sınıf fen ve teknoloji dersinde jigsaw tekniÄŸinin uygulanması ve bu teknik hakkındaki öÄŸrenci görüÅŸleri. Erzincan EÄŸitim Fakültesi Dergisi 12(1):75-90.

 

DoymuÅŸ K (2007). Effects of a Cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and one-component phase diagrams. J. Chem. Educ. 84(11):1857-1860.
Crossref

 

Eilks I (2005). Experiences and reflections about teaching atomic structure in a jigsaw classro¬om in lower secondary school chemistry lessons. J. Chem. Educ. 82(2):313-319.
Crossref

 

EmrahoÄŸlu N, Bülbül O (2010). 9. sınıf fizik dersi optik ünitesinin bilgisayar destekli öÄŸretiminde kullanılan animasyonların ve simülasyonların akademik baÅŸarıya ve akılda kalıcılığına etkisinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19(3):409-422.

 

Evcim H, Ä°pek ÖF (2013). Effects of Jigsaw II on academic achievement in English prep classes. Procedia-Soc. Behav. Sci. 70:1651-1659.
Crossref

 

Fırat M (2014). Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesinin ÖÄŸretimindeki Ä°ki Farklı Ä°ÅŸbirlikli ÖÄŸrenme Yönteminin ÖÄŸrencilerin Akademik BaÅŸarıları ve Epistemolojik Tutumları Üzerine. Unpublished Master's Thesis, Atatürk University Graduate School of Educational Sciences, Erzurum.

 

Geban Ö, Ertepınar H, Yılmaz G, Altan A, Sahbaz F (1994). Bilgisayar Destekli EÄŸitimin ÖÄŸrencilerin Fen Bilgisi BaÅŸarılarına ve Fen Bilgisi ilgilerine Etkisi, The First National Science Education Symposium, 7-11.

 

Ghaith G, El-Malak MA (2004). Effect of jigsaw ii on literal and higher order EFL reading comprehension. Educ. Res. Eval. 10(2):105-115.
Crossref

 

Gök Ö, DoÄŸan A, DoymuÅŸ K, Karaçöp A (2009). Ä°ÅŸbirlikçi öÄŸrenme yönteminin ilköÄŸretim öÄŸrencilerinin akademik baÅŸarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri. Gazi EÄŸitim Fakültesi Dergisi 29(1):193-209.

 

Goltz SM, Hietapelto AB, Reinsch R, Tyrell S (2008). Teaching teamwork and problem solving concurrently. J. Manage. Educ. 32(5):541-562.
Crossref

 

Gürdal A, Aksoy M, MacaroÄŸlu E (1995). Contradiction in Terms in Primary School. Bilim ve teknik. Tübitak Yayınları 334:96-97.

 

Hedeen T (2003). The Reverse Jigsaw: A process of cooperative learning and discussion, Teac¬h. Sociol. 31(3):325-332.
Crossref

 

Karasar N (2005). Scientific research method. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

KardaÅŸ MN (2013a). Ä°ÅŸbirlikli öÄŸrenme yönteminin sınıf öÄŸretmeni adaylarının yazılı anlatım becerilerine etkisi, Türkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Türkish Or Turkic 8(9):1781-1799.

 

KardaÅŸ MN (2013b). ÖÄŸretmen adaylarının iÅŸbirlikli öÄŸrenme uygulamalarına iliÅŸkin görüÅŸleri, Turkish Studies, International Periodical for The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic, 8(8):761-777.

 

KardaÅŸ MN (2013c). Birlikte öÄŸrenme tekniÄŸinin sınıf öÄŸretmeni adaylarının yazılı anlatım alan bilgisi baÅŸarılarına etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(23):81-96.

 

KardaÅŸ MN (2013d). Ä°ÅŸ birlikli öÄŸrenme yönteminin öÄŸretmen adaylarının yazılı anlatım dersine yönelik tutumlarına etkisi, EÄŸitim ve ÖÄŸretim AraÅŸtırmaları Dergisi 2(4):18 ISSN:2146-9199.

 

KardaÅŸ MN (2014). Ä°ÅŸbirlikli ve geleneksel grup çalışmasının dil bilgisi öÄŸretiminde akademik abaÅŸarıya etkisi. Türkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Türkish or Turkic 9(8):603-622.

 

KardaÅŸ MN (2015a). The effect of academic controversy technique on turkish teachers candidates' success to effective speaking skills and its relation with some variables (gender, multilingualism). Educ. Res. Rev. 10(7):870-878.
Crossref

 

KardaÅŸ MN, Cemal S (2015). Ä°ÅŸbirlikli öÄŸrenme tekniklerinin türkçe öÄŸretiminde baÅŸari, tutum ve uygulamalara yönelik öÄŸrenci görüÅŸleriyle iliÅŸkisi (meta analiz çalışması), Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12(30):231-250.

 

Karhan Ä° (2007). Ä°lköÄŸretim okullarında görev yapan öÄŸretmenlerin epistemolojik ina nçlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. Unpublished Dissertation. Yıldız Technical University Graduate School of Social Sciences, Istanbul.

 

Kaynar D, Tekkaya C, ÇakıroÄŸlu J (2009). Effectiveness of 5E Learning Cycle Instruction on Students' Achievement in Cell Concept and Scientific Epistemological Beliefs. Hacettepe University J. Educ. 37:96-105.

 

Kılınç A, Güven Yıldırım E (2015). Jigsaw TekniÄŸinin ÖÄŸrencilerin Akademik BaÅŸarısı ve Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi. J. Acad. Soc. Sci. Stud. 37:421-431.

 

KızılgüneÅŸ B, Tekkaya C, Sungur S (2009). Modeling the relations among Students' Epistemological Beliefs, Motivation, Learning Approach, and Achievement. J. Educ. Res. 102(4):243-255.
Crossref

 

Koç Y (2013). Fen Bilimleri Dersinin ÖÄŸretiminde Jigsaw II TekniÄŸinin Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(24):165-179.

 

Kurt AÄ° (2006) Bilgisayar Ve ÖÄŸretim Teknolojileri EÄŸitimi ABD Anlamlı ÖÄŸrenme Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli 7. Sınıf Fen Bilgisi

 

Lai CY, Wu CC (2006). Using handhelds in a jigsaw cooperative learning environment. J. Comput. Assisted Learn. 22:284-297.
Crossref

 

Maceiras R, Cancela MA, Sanchez A, Urrejola S (2009). November). Presentation of active learning in engineering. Paper Presented at Proceedings of ICERI2009 Conference, Madrid, Spain.

 

Maden S (2010). The effect of Jigsaw IV on the achievement of course of language teaching methods and techniques, Educ. Res. Rev. 5(12):770-776.

 

Maden S (2011a). Effect of Jigsaw I technique on achievement in written expression skill. Educational Sciences: Theory Pract. 11(2):911-917.

 

Maden S, Durukan E, Åžahin A (2011). Türkçe öÄŸretmenlerinin iÅŸ birlikli öÄŸrenmeye yönelik görüÅŸleri, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1308-6510, 4(1):155-174.

 

McKee E, Williamson VM, Ruebush LE (2007). Effect of a demonstration laboratory on student learning. J. Sci. Educ. Technol. 16:395-400.
Crossref

 

Mcmillan JH, Schumacher S (2006). Research in education: Evidence-Based inquiry. Sixth Edition. Boston, MA: Allyn and Bacon.

 

Muis KR (2004). Personal epistemology and mathematics: A critical review and synthesis of research. Rev. Educ. Res. 74(3):317-377.
Crossref

 

Öngen D (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki iliÅŸkiler: eÄŸitim fakültesi öÄŸrencileri üzerine bir çalışma. EÄŸitim AraÅŸtırmaları, 3(13):155-162.

 

Özdilek K, Erkol M, DoÄŸan A, DoymuÅŸ K, Karaçöp A (2010). Fen ve teknoloji dersinin öÄŸretiminde jigsaw tekniÄŸinin etkisi ve bu teknik hakkındaki öÄŸrenci görüÅŸleri. Erzincan EÄŸitim Fakültesi Dergisi, 12(2):209-225.

 

Özkan Åž (2008). Modeling elementary students' science achievement: the interrelationships among epistemological beliefs, learning approaches, and self-regulated learning strategies. Unpublished Doctoral Dissertation. Middle East Technical University, Ankara.

 

PekdaÄŸ B (2005). Fen eÄŸitiminde bilgi ve iletiÅŸim teknolojileri. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(2):86-94.

 

Powell JV, Aeby VG, Carpenter-Aeby TA (2003). Comparison of student out comes with and without teacher facilitated computer-based instruction. Comput. Educ. 40:183-191.
Crossref

 

Åžahin A (2010a). Effects of Jigsaw II technique on academic achievement and attitudes to writen experission course, Educ. Res. Rev. 5(12):777-787.

 

Åžahin A (2011). Türkçe öÄŸretmenlerinin iÅŸbirlikli öÄŸrenmeye yönelik tutumları. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 151-170.

 

Åžahin A (2011a). Effects of Jigsaw III technique on achievement in written expression. Asia Pacific Educ. Rev. 12(3):427-435.
Crossref

 

Åžahin E, Maden S, KardaÅŸ MN, Åžahin A (2011). Noktalama iÅŸaretlerinin öÄŸretiminde grup araÅŸtırması tekniÄŸinin öÄŸrenci baÅŸarısına etkisi, Mustafa Kemal Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 15:257-268.

 

Saka A, Yılmaz M (2005). Bilgisayar destekli fizik öÄŸretiminde çalışma yapraklarına dayalı materyal geliÅŸtirme ve uygulama. Turk. Online J. Educ. Technol. 4(3):120-131.

 

Sancı M, Kılıç D (2011). Ä°lköÄŸretim 4. Sınıf fen ve teknoloji dersi öÄŸretimindeuygulanan jigsaw ve grup araÅŸtırması tekniklerinin öÄŸrencilerin akademik baÅŸarıları üzerine etkisi. J. Educ. Instructional Stud. World 1(1):2146-7463.

 

Sanger MJ, Greenbowe TJ (1999). An analysis of college chemistry textbooks as sources of misconceptions and errors in electrochemistry. J. Chem. Educ. 76(6):853-860.
Crossref

 

Shaaban K (2006). An Initial study of the effects of cooperative learning on reading compre¬hension, vocabulary acquisition, and motivation to read. Reading Psychol. 27:377-403.
Crossref

 

ÅžimÅŸek U (2012). Effects of two cooperative learning strategies on achievement in chemistry in undergraduate classes. Energy Educ. Sci. Technol. Part B; 4:901-912.

 

ÅžimÅŸek Ü (2005). Ä°ÅŸbirlikçi öÄŸrenme yönteminin Fen Bilgisi dersinin akademik baÅŸarı ve tutumuna etkisi. Master's Thesis, Atatürk University Graduate School of Sciences, Erzurum.

 

Slavin RE (1986). Using Student Team Learning (3rd Ed). Boltimore: The Johns Hopkins Uni¬versity.

 

Tamah SM (2007). Jigsaw Technique in reading class of young learners: revealing students' ınteraction, Washington, DC: Council on Postsecondary Accreditation, (ERIC No. ED495487).

 

Tezcan H, Yılmaz Ü (2003). Kimya öÄŸretiminde kavramsal bilgisayar animasyonları ile geleneksel anlatım yöntemin baÅŸarıya etkileri. Pamukkale Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi 14(2):18-32.

 

Turgut U, Gurbuz F (2011). Effects of teaching with 5e model on students' behaviors and their conceptual changes about the subject of heat and temperature. Int. Online J. Educ. Sci. 3(2):679-706.

 

White RT, Gustone RF (1989). Metalearning and conceptual change. Int. J. Sci. Educ. 11(5):577-586.
Crossref

 

Yakışan M, Yel M, Mutlu M (2009). Biyoloji öÄŸretiminde bilgi