Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 1845

Full Length Research Paper

An investigation of pre-service basic education teachers’ learning styles in terms of different variables

Osman DALAMAN
 • Osman DALAMAN
 • Department of Classroom Teaching, Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey.
 • Google Scholar
Süleyman CAN
 • Süleyman CAN
 • Department of Classroom Teaching, Faculty of Education, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey.
 • Google Scholar
Erdil DURUKAN
 • Erdil DURUKAN
 • Department of Coaching Education, School of Physical Education and Sports, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 14 January 2019
 •  Accepted: 19 February 2019
 •  Published: 10 March 2019

References

Arsal Z Özen R (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stratejileri ve öğrenme biçimi tercihlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7(2):151-164.

 

Arslan B, Babadoğan C (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi. Eğitim Araştırmaları Dergisi 21:35-48.

 
 

Aşkar P, Akkoyunlu B (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim 17(87):37-47.

 
 

Bahar HH, Özen Y, Gülaçtı F (2009). An investigation on academic achievement and learning styles as to branches of education students. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences 42(1):69-86.

 
 

Bahar HH, Yıldırım S (2017). İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ile başarılarının cinsiyet, program ve sınıf düzeyine göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 38:14-27.

 
 

Başbay A, Bıyıklı C, Demir EK (2018). The investigation of learning styles and study habits. Elementary Education Online 17(2):848-863.

 
 

Can Ş (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41:70-82.

 
 

Çelikkaya Ş (2012). Almanca öğretmeni adaylarının sözcük öğreniminde kullandıkları öğrenme stratejileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28:71-76.

 
 

Dikmen M, Bahadır F, Akmençe AE (2018). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Educational Reflections 2(1):24-37.

 
 

Ekici G (2002). Gregorc öğrenme stili ölçeği. Eğitim ve Bilim 27(123):42-47.

 
 

Ergür DO (2010). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin kişisel özelliklerinin öğrenme stillerine etkisi ve öğretim sürecine yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39(39):173-184.

 
 

Eskici M (2008). Öğrencilerin öğrenme stilleri ile akademik başarıları ve cinsiyetleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

 
 

Felder RM (1996). Matters of style. ASEE Prism 6(4):18-23.

 
 

Genç M, Kocaarslan M (2013). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 172:327-344.

 
 

Gürsoy T (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

 
 

Hamurcu H (2002). Okulöncesi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23:127-134.

 
 

Kaf-Hasırcı Ö (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova Üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi 2(1):15-25.

 
 

Karademir E, Tezel Ö (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(2):129-145.

 
 

Karakış Ö (2006). Bazı yükseköğrenim kurumlarında farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

 
 

Karasar N (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

 
 

Kılıç AGE (2002). Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi 1(15):1-15.

 
 

Kolb DA (1976). Learning style inventory technical manual. Boston, MA: McBer.

 
 

Kolb DA, Boyatzis RE, Mainemelis C (2001). Experiential learning theory: Previous research and new directions. Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles 1(8):227-247.

 
 

Mutlu M (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (17):1-21.

 
 

She HC (2005). Promoting students' learning of air pressure concepts: The interrelationship of teaching approaches and student learning characteristics. The Journal of Experimental Education 74(1):29-52.
Crossref

 
 

Snyder RF (2000). The relationship between styles/multiple intelligences and academic achievement of high schools students. High School Journal 83(2):11-21. 

View

 
 

Ünal K, Dilbaz AG, Özdemir FB, Çakır Ö (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stil ve stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Mersin Üniversitesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9(3):56-76.

 
 

Yazıcı K, Kaya B (2010). Öğrencilerin sosyal bilgiler yazılı materyallerinden öğrenmelerini etkileyen bireysel faktörler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27:31-40.

 
 

Yenice N, Saracaloğlu AS (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile fen başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6(1):162-173.

 
 

Zengin R, Alşahan ÖL (2011). İlköğretim öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 13(2):143-153.