Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 1816

Full Length Research Paper

English teachers’ opinions on problems encountered in English language teaching in schools: The case of Karabük

İrfan Tosuncuoğlu
 • İrfan Tosuncuoğlu
 • English Language and Literature Department, Faculty of Letters, Karabuk University, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 02 January 2019
 •  Accepted: 04 February 2019
 •  Published: 10 March 2019

References

Akalın S, Zengin B (2007). Türkiye'de Halkın Yabancı Dil İle İlgili Algıları. Journal of Language and Linguistic Studies 3(1).

 

Aksoy E, Akbaş U, Seferoğlu G (2018). Adaptation of the Approaches to Teaching Inventory into Turkish and Analysis of Turkish Academics' Approaches to Their Own Teaching. Education and Science 43(194):81-99. 
Crossref

 
 

Alagözlü N (2017). Türkiye' de ingilizce Öğretmeni Yetiştirme Sorunlari. Türkbilig 34:241-247.

 
 

Arslan M, Akbarov A (2010). Türkiye'de Yabancı Dil Ögretiminde Motivasyon-Yöntem Sorunu ve Çözüm Önerileri. Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı/Number 24:179-191.

 
 

Aydın S (2016). Türkiye'de yabancı dil öğretmeni yetiştirme: Bir öneri. 4 Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı, 10-11 Mayıs, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Çanakkale.

 
 

Başat, G. (2014). Neden yabancı dil öğrenemiyoruz? Aljazeera Türk Dergi. 

 
 

British Council ve TEPAV (2013). Türkiye'deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi. Ankara: Yorum Yayın.

 
 

Demirel Ö (2016). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara, Pegem Akademi.

 
 

Demirpolat CB (2015). Türkiye'nin Yabancı Dil Öğretimi ile İmtihanı. Analiz. Sayı,131. Seta Yayıncılık.

 
 

Doğançay-Aktuna S (1998) The Spread Of English in Turkey And Its Current Sociolinguistic Profile. Journal of Multilingual and Multicultural Development 19(1):24-39.
Crossref

 
 

Enginarlar H (2014). Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinin (YDE) Dünü, Bugünü ve Yarını. (Haz.) Y. Bayyurt ve S. Akcan. Türkiye'deki Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Görüş ve Düşünceler. Boğaziçi Üniversitesi, 3. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayından Seçkiler., 23-24 Ekim 2014, İstanbul

 
 

Durukafa G (2007). Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Yabancı Dil Öğretimi. Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildirileri içinde (ss.374-376). Ankara: Gazi Üniversitesi.

 
 

Gedikoğlu T (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(1):66-80.

 
 

Hamiloğlu K (2005). Yabancı Dil Eğitimi mi, Yabancı Dilde Eğitim mi: Dünya Literatüründe Türkiye Örneği. Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul 24-25 Haziran.

 
 

Işık A (2008). Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies 4(2):15-26.

 
 

İşisağ K, Demirel Ö (2010). Diller için Ortak Başvuru Metninin Konuşma Becerisinin Gelişiminde Kullanılması. Eğitim ve Bilim 35(156):190-204.

 
 

Karasar N (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. İstanbul: Nobel Yayınları.

 
 

Kırkıç KA, Boray T (2017). İngilizce Öğretiminde ve Öğreniminde Türkiye İçin İnovatif Bir Teknik: Boray Tekniği (BT), Eğitim Kuram, Uygulama ve Araştırmaları Dergisi 3(3):13-29.

 
 

Kıroğlu K (2008). Yeni İlköğretim Programları: (1-5.sınıflar). Ankara: Pagem Yayıncılık MoNE (Milli Eğitim Bakanlığı). Haberler. Yabancı Dil Çalıştayı 7 Aralık 2006.

 
 

Özdemir E (2006). Türkiye'de İngilizce Öğreniminin Yaygınlaşmasının Nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1). Retrieved from 

View

 
 

Özel TT (2011). İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlüklerin Belirlenmesi (Ankara İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 
 

Seferoğlu G (2006). A Study of Alternative English Teacher Certification Practices in Turkey. Journal of Education for Teaching 30:151-159.
Crossref

 
 

Takkaç M (2014). Öğretmen Yetiştirme Programları ve Sorunları. (Eds). A. Sarıçoban, H. Öz Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim ne olmalı? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1.Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri 12-13 Kasım, 2012.

 
 

Turkish Ministry of National Education (MoNE)/MEB Yabancı Dil Çalıştayı (2006). 7 Aralık 2006.

 
 

Tütüniş B (2014). İngilizce Öğretiminde Yöntem Sorunları. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri (12-13 Kasım 2012), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları s. 33-36.

 
 

Unal M, Ilhan E (2017). A Case Study on the Problems and Suggestions in Foreign Language Teaching and Learning at Higher Education. Journal of Education and Training Studies 5(6):64-72. 
Crossref

 
 

Yalçın A (2017). Yabancı Dil Öğretimi İçin Önce Öğretmen. Eğitime Bakış 13(39):1-2.

 
 

Yaman İ (2018). Türkiye'de İngilizce Öğrenmek: Zorluklar ve Fırsatlar. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Derisi 11. Nisan.
Crossref

 
 

Yılmaz H, Yücel E (2017). Yabancı Dil Öğretim Sürecinde İdeal Ders Kitapları ve Özellikleri. (Eds.) H. Yılmaz , E. Yücel, S. D. Üğüten, F. Şanal, Farklı Yönleriyle Yabancı Dil Öğretimi. Çizgi Kitabevi Yayınları: 796. Aralık 2017. 

View, Retrieved on November 25, 2018