Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 1802

Full Length Research Paper

Investigation of the self-efficacy and occupational attitude of students of the recreation Department of Tourism and Sport Sciences Faculties of Gazi and Atatürk Universities, Turkey

Yahya DOĞAR
 • Yahya DOĞAR
 • Department of Physıcal Educatıon and Sports, Faculty of Sport Science, İnönü Üniversitesi, Malatya, Turkey.
 • Google Scholar
Fatih BEDİR
 • Fatih BEDİR
 • Department of Sport Management, Faculty of Sport Science, Atatürk Üniversitesi Erzurum, Turkey.
 • Google Scholar
Deniz BEDİR
 • Deniz BEDİR
 • Department of Sport Management, Faculty of Sport Science, Atatürk Üniversitesi Erzurum, Turkey.
 • Google Scholar
S. Erim ERHAN
 • S. Erim ERHAN
 • Department of Sport Management, Faculty of Sport Science, Atatürk Üniversitesi Erzurum, Turkey.
 • Google Scholar
İlhan ŞEN
 • İlhan ŞEN
 • Department of Sport Management, Faculty of Sport Science, Atatürk Üniversitesi Erzurum, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Accepted: 03 January 2018
 •  Published: 23 January 2019

References

Akkoyunlu B, Orhan F, Umay A (2005). Bilgisayar Öğretmenleri için "Bilgisayar Öğretmenliği Öz-Yeterlik Ölçeği" Geliştirme Çalişmasi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29:1-8.

 

Aşkar P, Umay A (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21:1-8.

 
 

Bandura A (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review 84:191-215.
Crossref

 
 

Bandura A (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

 
 

Bandura A (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.

 
 

Bandura A, Adams NE, Beyer J (1977). Cognitive processes mediating behavioral change. Journal of personality and social psychology 35(3):125.
Crossref

 
 

Başaran İE (2008). Örgütsel davraniş: İnsanin üretim gücü. Ekinoks Eğitim Danişmanlik.

 
 

Barling J, Beattie R (1983). Self-efficacy beliefs and sales performance. Journal of Organizational Behavior Management 5(1):41-51.
Crossref

 
 

Betz NE, Hackett G (1981). The relationship of career-related self-efficacy expectations to perceived career options in college women and men. Journal of counseling psychology 28(5):399.
Crossref

 
 

Brown I, Inouye DK (1978). Learned helplessness through modeling: The role of perceived similarity in competence. Journal of personality and Social Psychology 36(8):900.
Crossref

 
 

Bulut H, Doğar Ç (2006). Öğretmen adaylarinin öğretmenlik mesleğine karşi tutumlarinin incelenmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 8(1):13-27.

 
 

Bulut İ (2009). Öğretmen Adaylarinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarinin Değerlendirilmesi (Dicle ve Firat Üniversitesi örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 14:13-24.

 
 

Büyüköztürk Ş, Çokluk-Bökeoğlu Ö (2008). Discriminant Function Analysis: Concept and Application. Eurasian Journal of Educational Research (EJER) p. 33.

 
 

Collins JL (1984). Self-efficacy and ability in achievement behavior (Doctoral dissertation, Stanford University).

 
 

Çakir Ö, Erkuş A, Kiliç F (2004). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programinin Çeşitli Değişkenler Açisindan Değerlendirilmesi. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayinlari.

 
 

Çakir Ö, Kan A, Sünbül Ö (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarinin Tutum ve Özyeterlik Açisindan Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1):36-47.

 
 

Çapa Y, Çil N (2000). Öğretmen Adaylarinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarinin Farkli DeğişkenlerAçisindan İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16:69-73.

 
 

Çapri B, Çelikkaleli Ö (2008). Öğretmen Adaylarinin Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve Mesleki Yeterlik İnançlarinin Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9(15):33-53.

 
 

Çimen S (2007). İlköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik yaşantilari ve yeterlik algilari. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayinlanmamiş Yüksek Lisans Tezi).

 
 

Gürbüz H, Kişoğlu M (2007). Tezsiz Yüksek Lisans Programina Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlari (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 9(2):71-83.

 
 

Izgar H, Dilmaç B (2008). Yönetici Adayi Öğretmenlerin Özyeterlik Algilari Ve Epistemolojik İnançlarinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20:437-446.

 
 

Kağitçibaşi Ç (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar, 10. Basim. İstanbul: Evrim Yayinevi ve Bil. San. Tic. Ltd. Şti.

 
 

Karasar N (2016). Bilimsel Araştirma Yöntemleri. Ankara: Nobel.

 
 

Kondalkar VG (2007). Organizational behavior, new age international.(P) Limited. New Delhi.

 
 

Locke EA, Frederick E, Lee C, Bobko P (1984). Effect of self-efficacy, goals, and task strategies on task performance. Journal of applied Psychology 69(2):241.
Crossref

 
 

Morgül İ, Seçken N, Yücel AS (2016). Kimya Öğretmen Adaylarinin Öz-Yeterlik İnançlarinin Bazi Değişkenler Açisindan İncelenmesi. Balikesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6(1):62-72.

 
 

Oral B (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlari. Eğitim Araştirmalari Dergisi 15:88-98.

 
 

Robbins S (1994) Örgütsel Davranişin Temelleri (Çev: Sevgi Ayşe Öztürk) Eskişehir ETAM Basim Yayin.

 
 

Stumpf SA, Brief AP, Hartman K (1987). Self-efficacy expectations and coping with career-related events. Journal of Vocational Behavior 31(1):91-108.
Crossref

 
 

Schunk DH (1981). Modeling and attributional effects on children's achievement: A self-efficacy analysis. Journal of educational psychology 73(1):93.
Crossref

 
 

Üstüner M (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalişmasi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 45(45):109-127.

 
 

Üstüner M, Demirtaş H, Cömert M (2009). The attitudes of prospective teachers towards the profession of teaching (The case of İnönü University, Faculty of Education). Education and Science 34(151):140-155.

 
 

Yildirim F, İlhan İÖ (2010). Genel Özyeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalişmasi. Türk Psikiyatri Dergisi 21(4):301-308.

 
 

Wood R, Bandura A (1989). Social cognitive theory of organizational management. Academy of management Review 14(3):361-384.
Crossref