Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 1921

Full Length Research Paper

A resource recommendation for improving musical expression and narration in piano education: An examination of loeschhorn op. 65 etudes

Akgül Alper
 • Akgül Alper
 • Opera Unit, Department of Performing Arts, State Conservatory, Trabzon University, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 19 February 2021
 •  Accepted: 23 April 2021
 •  Published: 31 May 2021

References

Akar E (2013). Virtüöz piyanistlerin konser etütleri Chopin'den Prokofiev'e [Yay?mlanmam?? yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.

 

Arslanog?lu I? (2016). Bilimsel Yo?ntem ve aras?t?rma teknikleri. Gazi Kitabevi.

 
 

Bilir E (2016). F. Chopin'in Op.10 no.2 kromatik etüdünün piyano tekni?ine etkileri [Yay?mlanmam?? yüksek lisans tezi].Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eski?ehir.

 
 

Bu?yu?ko?ztu?rk S?K, C?akmak E, Akgu?n O?E, Karadeniz S?, Demirel F (2016). Bilimsel aras?t?rma yo?ntemleri. Pegem Akademi.
Crossref

 
 

Cüceo?lu G, Berki T (2007). Flüt e?itimine yönelik bir "etüd analiz modeli". Gazi Üniversitesi Gazi E?itim Fakültesi Dergisi 27(1):227-235. Web:

View 19 Ocak 2020 tarihinde al?nm??t?r.

 
 

Çimen G, Ercan N, Gökbudak ZS, Karakelle S, Aziz G, Ekinci H, Demirova GG, Demirta? O, Gün E (2013). Piyano ö?retiminde pedagojik yakla??mlar. Pegem Akademi.

 
 

Do?anay M (2011). Türkiye'de müzik ö?retmeni yeti?tiren kurumlardaki bireysel çalg? (keman) e?itiminde etüt ve eser seçimine ili?kin ö?retim eleman? görü?leri [Yay?nlanmam?? yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi E?itim Bilimleri Enstitüsü.

 
 

Ekinci H (2004). Müzik ö?retmeni adaylar?n?n piyano e?itimine ili?kin düzeye uygun teknik al??t?rma metodu sorunu. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004.

 
 

Ercan N (2008). Piyano eg?itiminde ilke ve yo?ntemler. So?zkesen Matbaac?l?k.

 
 

Ertem ? (2011). Orta düzey piyano e?itimi için repertuvar seçme ilkeleri. Kastamonu E?itim Dergisi 19(2):645-652. Retrieved from

View

 
 

Fenmen M (1997). Müzikçinin el kitab?. Müzik Ansiklopedisi Yay?nlar?.

 
 

Galamian I (1962). Principles of violin playing and teaching. Prentice-Hall.

 
 

Hodder I (2002). The interpretation of documents and material culture. In D. Weinberg (Eds.). Qualitative research methods pp. 266- 279. Blackwell Publications.

 
 

Kalkano?lu B (2020). Piyano eg?itiminde sol el: C. Czerny Op.718 sol el etu?tlerinin analizi. Turkish Studies - Education 15(3):1939-1950.
Crossref

 
 

Kurtuldu M (2009). Czerny op 299 30 numaral? etüde yönelik teknik ve biçimsel analiz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0(1):28-38. Retrieved from

View.

 
 

Loeschorn A (1950). Studies for the piano, for the development of tecnique and expression. Schirmer's Library Of Musical Classics, G. Schirmer, Inc.

 
 

Margulis V (2011). Bagateller op.14. bir piyanistin özdeyi?leri ve dü?ünceleri. Bemol Müzik Yay?nlar?.

 
 

Özdemir M (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsal? üzerine bir çal??ma. Eski?ehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(1):323-343.

 
 

Pamir L (1983). Ça?da? piyano e?itimi. Beyaz Kö?k Yay?nlar?.

 
 

Yah?i E (2017). F. Chopin op. 10 etütlerin yap?sal Margulis analizleri ve yorumlanmas? [Yay?mlanmam?? yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.

 
 

Y?lmaz ÖB (2018). F. Chopin op. 10, 12 no'lu "ihtilal" etüdünün piyano tekni?i yönünden incelenmesi ve piyano e?itiminde ileri düzey piyanistlik becerilerine olan katk?lar? [Yay?nlanmam?? yüksek lisans tezi]. Uluda? Üniversitesi E?itim Bilimleri Enstitüsü.