Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 1949

Full Length Research Paper

The effect of academic controversy technique on Turkish teachers candidates’ success to effective speaking skills and its relation with some variables (gender, multilingualism)

KARDA Mehmet Nuri
 • KARDA Mehmet Nuri
 • Department of Turkish Education, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
 • Google Scholar


 •  Received: 13 January 2015
 •  Accepted: 20 March 2015
 •  Published: 10 April 2015

References

Baird J, White R (1984). Improving learning through enhanced metacognition: a classroom study. Paper Presented at Th e Annual Meeting of Th e American Educational Research Association, New Orleans.

 

Bean J (1996). Engaging ideas, Th e professor's guide to integrating writing, criticathinking, and active learning in the classroom. San Francisco, CA:Jossey-Bass.

 

Bershon BL (1992). Cooperative problem solving: A link to inner speech, in Hertz- Lazarowitz (eds.) Interaction in Cooperative Learning. 36-48, Ny: Cambridge Press.

 

Bozkurt N (2004). Bir grup üniversite öÄŸrencisinin depresyon ve kaygı düzeyleri ile çeÅŸitli deÄŸiÅŸkenler arasındaki iliÅŸkiler. EÄŸitim ve Bilim. 29 (133):52-59

 

Buzan T (2001) Aklını En İyi Şekilde Kullan, İstanbul: Arion yayınevi

 

Carnegie D (1998) Söz Söyleme ve Ä°ÅŸ BaÅŸarma Sanatı, Ä°stanbul: Epsilon Yayıncılık.

 

Ceran D (2012) Türkçe ÖÄŸretmeni Adaylarının KonuÅŸma EÄŸitimi Dersine Yönelik Tutumlarının DeÄŸerlendirilmesi, France: The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5 Issue 8, p. 337-358

 

Cooper J, Prescott S, Cook L, Smith L, Mueck R, Cuseo J (1984). Cooperative learning and college instruction-eff ective use of student learning teams. California State University Foundation Publication. 41-65.

 

Çakmak Ö, Hevedanlı M (2005). Biyoloji öÄŸretmen adaylarının kaygılarını etkileyen etmenler. XIII. Ulusal EÄŸitim Bilimleri Kurultayı, (6-9 Temmuz), Ä°nönü Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi, Malatya.

 

DoÄŸan DM (2011) DoÄŸan Büyük Türkçe Sözlük, Ankara: Yazar Yayınları

 

Douglas D (1994). Quantity and Quality in Speaking Test Performance. Language Testing.
Crossref

 

Douglas D, Mayer R (2000). Fairness and Validation in Language Assessment: Selected Papers From the 19th Language Testing Research Colloquium, Orlando, Florida (pp. 60-81). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 

Duruhan K (2004) Türkiye'de okulda geleneksel anlayış ve yöntemlerle insan yetiÅŸtirmenin olumsuz etkileri, XIII. Ulusal EÄŸitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 Ä°nönü Üniversitesi, EÄŸitim Fakültesi, Malatya

 

Ergür DO (2004). Yabancı dil öÄŸrenimi sürecinde kaygı. Hacettepe Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi. 26:48-53

 

GüneÅŸ,F (2007) Türkçe ÖÄŸretimi ve Zihinsel yapılandırma, Ankara: Nobel yayıncılık, Johnson DW, Johnson RT, Holubec E (1998). Cooperation in the classroom. Interaction Book Company.100, Edina, Minnesota, USA.

 

KardaÅŸ MN (2014). Ä°ÅŸ birlikli ve Geleneksel Grup Çalışmasının Dil Bilgisi ÖÄŸretiminde Akademik BaÅŸarıya Etkisi, Turkish Studies - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9/8 Summer.

 

KardaÅŸ MN (2013a) Birlikte öÄŸrenme tekniÄŸinin sınıf öÄŸretmeni adaylarının yazılı anlatım alan bilgisi baÅŸarılarına etkisi, Mustafa Kemal University J. Social Sci. Institute. Cilt/Volume: 10(23):81-96

 

KardaÅŸ MN (2013b) Ä°ÅŸ birlikli öÄŸrenme yönteminin sınıf öÄŸretmeni adaylarının yazılı anlatım becerilerine etkisi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8/9:1781-1799.

 

Kılınç A, Åžahin A (2013) KonuÅŸma EÄŸitimi,(Kollektif) Ankara:Pegem A Yayıncılık, Maden S (2011b) Takım oyun turnuva tekniÄŸinin yazım kuralları ve noktalama iÅŸaretlerinin eÄŸitiminde kullanımı, Uluslararası EÄŸitim AraÅŸtırmaları Dergisi. 2(3):52-67

 

Maden S (2011a) Effect of Jigsaw I Technique on Achievement in Written Expression Skill, Educational Sciences: Theory Practice - 11(2):911-917.

 

Maden, S.(2010) The effect of Jigsaw IV on the achievement of course of language teaching methods and techniques, Educ. Res. Rev. 5(12):770-776.

 

Maxwell J, Dornan J (2001) Etkili Ä°nsan Olmak.(Çev. Demet Dizman), Ä°stanbul: Sistem yayıncılık

 

Nalıncı AN (2000) Avrupa BirliÄŸine Tam Üyelik Yolunda BaÅŸarının Anahtarı: Yeniden Yapılanma, Ankara: Ümit Yayıncılık.

 

Nelson-Legall S (1992). Children's instrumental help-seeking. It's role in the social acquisition and construction of knowledge. In Lazarowitz Ed. Interaction In Cooperative Groups: Th eoretical Anatomy of Group Learning, 120-141, NY: Cambridge University Press.

 

Özbay M (2013) Türkçe Özel ÖÄŸretim Yöntemleri II, Ankara: Öncü Kitap

 

Özbay M (2003)ÖÄŸretmen görüÅŸlerine göre Ankara merkez ilköÄŸretim okullarında Türkçe öÄŸretimi, Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık

 

Rosenthal BS, Schreiner AC (2000). Prevalence of psychological symptoms among undergraduate students in an ethnically diverse urban public college. J. Am. College Health. 49(1):12-18.
Crossref

 

Sevim O, Gedik M (2014). OrtaöÄŸretim öÄŸrencilerinin konuÅŸma kaygılarının çeÅŸitli deÄŸiÅŸkenler açısından incelenmesi, A. Ü. Türkiyat AraÅŸtırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 52:379-393
Crossref

 

Slavin RE (1992). When and why does cooperative learning increase achievement? Th eoretical and empirical perspectives. 145-173 in Hertz- Lazarowitz and Miller (Eds.) Interaction in Cooperative Groups, NY: Cambridge University Press.

 

Slavin RE (1980). Cooperative learning. Rev. Educ. Res. 50(2):315-342.
Crossref

 

Slavin RE, Leavey MB, Madden NA (1984). Combining cooperative learning and individualized instructions: Eff ects of student mathematics achievement, attitudes and behaviors, Elementary School J. 84(4):409-422.
Crossref

 

Stahl R (1994). Cooperative learning in social studies: A handbook for teachers. Menlo Park, CA: Addison-Wesley.

 

Surtees PG, Wainwright NWJ, Pharoah PDP (2002). Psychosocial factors and sex differences in high academic attainment at Cambirdge University. Oxford Rev. Educ. 28(1):21-38.
Crossref

 

Åžahin E (2013) Jigsaw ve Küme TekniÄŸinin Yazılı Anlatım Becerilerindeki BaÅŸarı ve Tutum üzerine Etkisi H. U. J. Educ. 28(2):521-534

 

Åžahin E, Maden S, KardaÅŸ MN, Åžahin A (2011) Noktalama iÅŸaretlerinin öÄŸretiminde grup araÅŸtırması tekniÄŸinin öÄŸrenci baÅŸarısına etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(15::257-268

 

Åžahin A (2010) "Effects of Jigsaw II technique on academic achievement and attitudes to writen experission course", Educ. Res. Rev. 5(12):777-787

 

Åžahin A (2011c), Takım oyun turnuvaları tekniÄŸinin uygulanmasına yönelik öÄŸretmen adaylarının görüÅŸleri, EKEV Akademi Dergisi. 46:489-498

 

Åžahin A (2011a) "Effects of Jigsaw III technique on achievement in written expression" Asia Pacific Educ. Rev. 12(3):427-435.
Crossref

 

Åžahin A (2011b). Ä°ÅŸ birlikli öÄŸrenme teknikleri ve Türkçe öÄŸretimi, Pegem A Yayınları, Ankara, Temizkan M (2009) Akran DeÄŸerlendirmenin KonuÅŸma Becerisinin GeliÅŸtirilmesi Üzerindeki Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 6 Sayı: 12

 

Temizyürek F(2007) Ä°lköÄŸretim Ä°kinci Kademede KonuÅŸma Becerisinin GeliÅŸtirilmesi. Ankara Üniversitesi EÄŸitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 40:2

 

Temizyürek F, Erdem Ä°, Temizkan M (2012) KonuÅŸma EÄŸitimi Ankara: Pegem Akademi Yayınları, Temizyürek F, Erdem Ä°, Temizkan M (2007) KonuÅŸma EÄŸitimi, Sözlü Anlatım, Ankara: Öncü Basımevi, Temur T, ÇakıroÄŸlu A (2010) Etkinliklerle Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Pegem A Yayıncılık

 

Tinto V (1997). Enhancing Learning via Community, Thought and Action. The NEA Higher Educ. J. 6(1):53-54.

 

Tompkins GE (1998). .Language Arts Content and Teaching Strategies. California State University. Prentice-Hall Inc. New Jersey.

 

Webb NM (1980). An analysis of group interaction and mathematical errors in heterogeneous ability groups. Bri. J. Educ. Psychol. 50(3):266-276.
Crossref

 

Webb NM (1982). Student interaction and learning in small groups. Rev. Educ. Res. 52(3):421-445.
Crossref

 

Webb NM, Sydney H, Farivor AM (2002). Th eory into practice. College Educ. 41(1):13- 20.
Crossref

 

Yıldız DÇ, Yavuz M (2012). Etkili KonuÅŸma ÖlçeÄŸi: Bir Ölçek GeliÅŸtirme Çalışması, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7/2:319-334

 

Yılmaz MY (2014). Ä°ki dillilik olgusu ve Almanya'daki Türklerin iki dilli eÄŸitim sorunu, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9/3:1641-1651.