Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 1803

Full Length Research Paper

Perceived problems of 4th grade primary school students related to their families and schools

Z. Nurdan BAYSAL
 • Z. Nurdan BAYSAL
 • Department of Basic Education, Institute of Educational Sciences, Marmara Universty, İstanbul, Turkey.
 • Google Scholar
D. Duygu TANRIKULU
 • D. Duygu TANRIKULU
 • The Ministry of Education, Deniz- İş Elementary School, Istanbul, Turkey.
 • Google Scholar
Serap ÇİMŞİR
 • Serap ÇİMŞİR
 • The Ministry of Education, Ali Nihat Tarlan Elementary School, Istanbul, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 11 November 2018
 •  Accepted: 23 January 2019
 •  Published: 23 February 2019

References

Adler A (2014). Okulda güç eğitilebilir çocuklar (Şimal K, Trans.). İstanbul: Cem Yayınevi.

 

Alendy R (1975). Problem çocuklar, 2. Baskı. (Cemgil A, Trans.). İstanbul: A Yayınları.

 
 

Akça H, Hıdıroğlu S, Karavuş M, Save D, Ay P (2015). Evaluation of the Attitude and Behavior of Mothers Admitted to a Family Health Center on Domestic Violence against Children. Bir Aile Sağlığı Merkezi'ne Başvuran Annelerin Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi-Niteliksel Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 1(2):664-665. Retrieved from 

View

 
 

Altheide DL, Johnson JM (2011). Reflections on interpretive adequacy in qualitative research. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage. pp. 581-594.

 
 

Bingham A (1998). Development of Problem Solving Skills in Children (A. Ferhan Oğuzkan, Trans.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

 
 

Büyüköztürk Ş, Kılıç-Çakmak E, Akgün ÖE, Karadeniz Ş, Demirel F (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri, 22. Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

 
 

Dam H (2008). The Family Factor on the Student's Success of School. Öğrencinin okul başarısında aile faktörü. Hitit University Theology Faculty Journal 7(14):75-99.

 
 

Derman MT, Başal HA (2013). The Relationship Between Behavioral Problems in Preschool Children and Their Parents' Parenting Attitudes. Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1):115-144. Retrieved from 

View.

 
 

Eisenberg L (1958). School phobia: A study in the communication of anxiety. American Journal of Psychiatry11:712-718.
Crossref

 
 

Ersoy AF, Türkkan B (2010). An Investigation of primary school students' perceptions of violence revealed through their drawings. Eğitim ve Bilim 35(156):96-109.

 
 

Merriam SB (2013). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Turan S, Trans. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.

 
 

Miles MB, Huberman AM (1994). Qualitative data analysis, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE.

 
 

Oktay A (1997). Çocuk, aile ve okul. İstanbul: MEF Okulları Eğitim Serisi No: 1.

 
 

Özabacı N, Acat B (2005). Causes of Academic Underachievement Among Socio-Economic Level for Secondary School Student. Eskişehir Osmangazi University Sosyal Bilimler Dergisi 6(1):145-169.

 
 

Özdoğan B (2001). Education and school success of children aged between six and twelve. Eğitim ve Bilim, 26(120):3-7.

 
 

Karasar N (2016). Bilimsel araştırma yöntemi, 31. Basım. Ankara: Nobel.

 
 

Kazak-Ekinci N (2016). The Perception of the Mothers of Children Drawn to Crime: Siirt Example. Suça sürüklenmiş çocukların annelerinin çocuklarına ilişkin algısı: Siirt örneği (Master's thesis, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

 
 

Ülgen G (1997). Eğitim psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınları.

 
 

Salk L (1995). Bebeklikten yetişkinliğe çocuğun duygusal sorunları, 6. Basım (Erzem O, Trans.). İstanbul: Remzi Kitabevi.

 
 

Stevens M (1998). Sorun çözümleme (Çimen A, Trans.). İstanbul: Timaş Yayınları.

 
 

Tabaru ÖGT, Çoban SÜÇ (2018). Investigation of the Relationship Between Self Concepts and Problem-Solving Skills of Fourth Grade Students. 4. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Algıları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Öğrenme Teknolojileri Dergisi 1(2):17-23.

 
 

Tavşancıl E, Aslan E (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.

 
 

Yavuzer H (2000). Okul çağı çocuğu, 4. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 
 

Yıldırım A (2014). The effects of creative problem solving activities on creativity in preschool education. Hacettepe University, Educational Sciences Institute, Department of Primary Education, Preschool Education Department, PhD Thesis.

 
 

Yörükoğlu A (1998). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Beyaz Yayınları.

 
 

Yıldırım A, Şimşek H (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.