International Journal of
Educational Administration and Policy Studies

 • Abbreviation: Int. J. Educ. Admin. Pol. Stud.
 • Language: English
 • ISSN: 2141-6656
 • DOI: 10.5897/IJEAPS
 • Start Year: 2009
 • Published Articles: 215

Full Length Research Paper

Examination of the competencies of the pre-service teachers studying at the education faculties about the educational program literacy

Okan Sarıgöz
 • Okan Sarıgöz
 • Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Hatay Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey.
 • Google Scholar
Yavuz Bolat
 • Yavuz Bolat
 • Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Hatay Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 03 June 2018
 •  Accepted: 30 August 2018
 •  Published: 31 October 2018

References

Atik S, Aykaç N (2017). 2009 ve 2015 Türkçe öÄŸretim programlarının eÄŸitim programı ögeleri açısından deÄŸerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi KırÅŸehir EÄŸitim Fakültesi Dergisi 18(3):586-607.

 

BaÅŸ G (2013). ÖÄŸretmenlerin eÄŸitim programı tasarım yaklaşımı tercih ölçeÄŸi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada EÄŸitim Bilimleri Dergisi 13(2):965-992.

 
 

BaÅŸ M, Sarıgöz O (2018). Determining the readiness levels of pre-service teachers towards mobile learning in classroom management. Educational Research and Reviews 13(10):382-390.
Crossref

 
 

Batdı V (2016). Multi-analysis of english curriculum through Blooom's evaluation model based on program items. Journal of Research in Education and Teaching 5(20):178-191.

 
 

Bolat Y (2017). EÄŸitim programı okuryazarlığı kavramı ve eÄŸitim programı okuryazarlığı ölçeÄŸi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2(18):121-138.

 
 

Çelik F (2006). Türk eÄŸitim sisteminde hedefler ve hedef belirlemede yeni yönelimler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur EÄŸitim Fakültesi Dergisi 11(7):1-15.

 
 

Demirel Ö (1999). EÄŸitimde program geliÅŸtirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 
 

Demirel Ö (2017). Kuramdan Uygulamaya EÄŸitimde Program GeliÅŸtirme. (10. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Crossref

 
 

Demirel Ö, Kaya Z (2012). EÄŸitim ile ilgili temel kavramlar. Ö. Demirel, & Z. Kaya (Ed.), EÄŸitim Bilimine GiriÅŸ. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 
 

Dönger A, Özkartal Z, Sarıgöz O (2016). An Investigation Into Variables That Affect Self Effıcacy Beliefs of People Working in Educational Institutions. International Refereed Academic Social Sciences Journal 24:1-17.
Crossref

 
 

Dönger A, Özkartal Z, Sarıgöz O (2017). An Examination of Anxiety Levels of the Students Towards Scientific Research. International Refereed Journal of Humanities and Academic Science 21:22-36.
Crossref

 
 

Eisner EW (2002). The educational imagination: On the design and evaluation of school programs. (3rd ed.), Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

 
 

Ertürk S (1998). EÄŸitimde program geliÅŸtirme. Ankara: Yelkentepe.

 
 

Gültekin M (2003). ÖÄŸretimde planlama ve deÄŸerlendirme. EskiÅŸehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 
 

Karaman P, Bakaç E (2018). Invastigating the teachers' curriculum Orıentations in terms of various variables. Abant Ä°zzet Baysal Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi 18(1):304-320.

 
 

Karasar N (2010). Bilimsel araÅŸtırma yöntemi kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 
 

Karatekin K, Çapkın Ö, Üstün S (2017). Sosyal bilgiler öÄŸretiminde hafıza mekânlarının önemi: Kastamonu örneÄŸi. International Journal of Eurasia Social Sciences, (Özel Sayı), 8(28):498-522.

 
 

Meyers NM, Nulty DD (2009). How to use (five) curriculum design principles to align authentic learning environments, assessment, students' approaches to thinking and learning outcomes. Assessment and Evaluation in Higher Education 34(5):565-577.
Crossref

 
 

Ornstein AC, Hunkins FP (2017). Curriculum--foundations, principles, and issues global edition. Pearson Education Limited.

 
 

Örten D, Erginer E (2016). Türkiye'de eÄŸitimde program geliÅŸtirme alanındaki öncü akademisyenlerin eÄŸitimde program geliÅŸtirmeye iliÅŸkin metaforik algıları. OPUS–Uluslararası Toplum AraÅŸtırmaları Dergisi 6(11):387-414.

 
 

Özçelik DA (2010). EÄŸitim programları ve öÄŸretim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 
 

Özen F, Hendekçi EA (2016). Türkiye'de eÄŸitim denetimi alanında 2005-2015 yılları arasında yayımlanan makale ve tezlerin betimsel analizi. OPUS Uluslararası Toplum AraÅŸtırmaları Dergisi 6(11):619-650.
Crossref

 
 

SenemoÄŸlu N (2018). GeliÅŸim öÄŸrenme ve öÄŸretim. (25. Basım), Ankara: Anı Yayıncılık.

 
 

Stabback P (2016). What makes a quality curriculum? Current and critical issues in curriculum and learning. UNESCO International Bureau of Education.

 
 

Taba H (1962). Curriculum development: theory and practice. New York, NY: Harcourt, Brace & World.

 
 

Tonbul Y (2017). Role of institutes of social sciences in enhancing the quality of postgraduate education. Journal of Higher Education and Science 7(1):150-162.
Crossref

 
 

Varış F (1996). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Yayınları.

 
 

VeznedaroÄŸlu RL, Özgür AO (2005). ÖÄŸrenme stilleri: Tanımlamalar, modeller ve iÅŸlevleri. Ä°lköÄŸretim-Online 4(2):1-16.

 
 

Wiles JW, Bondi JC (2014). Curriculum development: A guide to practice. (9th ed.), Boston, MA: Allyn & Bacon.

 
 

Yakar A (2016). Model proposals of curriculum and ınstructional design on future education: vital curriculum and vital instructional design. MSKU Journal of Education 3(2):1-15.