International Journal of
Educational Administration and Policy Studies

 • Abbreviation: Int. J. Educ. Admin. Pol. Stud.
 • Language: English
 • ISSN: 2141-6656
 • DOI: 10.5897/IJEAPS
 • Start Year: 2009
 • Published Articles: 215

Full Length Research Paper

Absentee rates in physical education in high schools: The importance of gender and study programmes

Pal Lagestad
 • Pal Lagestad
 • Faculty of Education and Arts, Nord University, Norway.
 • Google Scholar
Boye Welde
 • Boye Welde
 • School of Sport Sciences, UIT The Arctic University of Norway, Norway.
 • Google Scholar
Vebjørn Ranes
 • Vebjørn Ranes
 • Faculty of Education and Arts, Nord University, Norway.
 • Google Scholar
Hege Myhre
 • Hege Myhre
 • Faculty of Education and Arts, Nord University, Norway.
 • Google Scholar


 •  Received: 01 September 2017
 •  Accepted: 02 November 2017
 •  Published: 31 December 2017

References

Anderssen N (1995). Physical activity of young people in a public health perspective: stability, change and social influences. PhD Thesis, University of Bergen, Bergen, Norway.

 

Andrews T, Johansen V (2005). Gym er det faget jeg hater mest [physical education is the subject I hate most]. Norsk pedagogisk tidsskrift. 89(4):302-314.

 
 

Azzarito L, Solomon MA (2005). A reconceptualization of physical education: the intersection of gender/race/social CLASS. Sport Educ. Soc. 10(1):25-47.
Crossref

 
 

Azzarito L (2010). Future girls, transcendent femininities and new pedagogies: toward girlshybrid bodies? Sport Educ. Soc. 15(3):261-275.
Crossref

 
 

BJERRUM NIELSEN, H. (1988b) Jenter på østkanten—når kvinneligheten blir synlig i klasserommet (Girls on the east side—when femininity becomes visible in the classroom), in: H. BJERRUM NIELSEN, (Ed.), Jenteliv og likeslillingslære. Kønnsroller og likestillingsarbeid blant ungdom (Oslo, J.W. Cappelens Forlag).

 
 

Blanchard KH, Sargent AG (1984). The One Minute Manager is an Androgynous Manager. Training Dev. J. 38(5):83-87.

 
 

Boudon R (1974). Education, Opportunity and Social inequality. London: John Wiley & sons.

 
 

Bourdieu P (1978). Sport and social class. Soc. Sci. Inform. 17(6):819-840.
Crossref

 
 

Bourdieu P (2000). Den maskuline dominans. [The masculine domination]. København: Tiderne skrifter.

 
 

Breivik G, Rafoss K (2012). Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet – en oppdatering og revisjon [Physical activity; scope, organization and social inequality-an updateand revision]. Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.

 
 

Directorate for Education and Training (2012). Udir – 08 –2012 – Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring. 13.08.2012. 

View

 
 

Directorate for Education and Training (2016). Fraværsgrense Udir-3-2016. Circular paper. Retrieved from 

View

 
 

Fasting K, Sand TS (2009). Kjønn i endring – en tilstandsrapport om norsk idrett [Gender in change – Sport in Norway today]. Oslo: Akilles.

 
 

Flintoff A, Scraton S (2001). Stepping into active leisure? Young women's perceptions of active lifestyles and their experiences of school physical education. Sport, Educ. Soc. 6(1):5-21.
Crossref

 
 

Gjessing HJ, Nygaard HD, Solheim R (1988). Studier av barn med dysleksi og andre lærevansker [Studies of children with dyslexia and other reading disabilities]. Utviklingsforløp og læreproblemer hos

 
 

Goodlad JI (1979). Curriculum Inquiry. The study of Curriculum Practice. N.Y.:McGraw-Hill.

 
 

Hansen K (2005). Bare når jeg må – om jenter i ungdomsskolen og daglig fysisk aktivitet. [Only when I have to – girls in junior secondary school and their daily physical activity]. Nordland fylkeskommune, enhet for fysisk aktivitet og folkehelse og Høgskolen i Nesna

 
 

Hernes G (2010). Gull av gråstein. Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring Fafo-rapport 2010:03 [Gold out og stone. Effort to reduce absence in high school]. Oslo: Fafo.

 
 

Holstad H (2012). Fråfall i kroppsøving, motivasjon og motivasjonelt klima. [Absence in physical education]. Ei kvalitativ undersøking om ei gruppe elevar sitt fråfall i kroppsøvingsfaget Master thesis, Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for lærerutdanning, Levanger.

 
 

Johansen VF (2005). Gym er det faget jeg hater mest [Physical education is the subject I hate most]. En kvalitativ undersøkelse om hvor for noen jenter utvikler en negativ innstilling til kroppsøvingsfaget. Master thesis. Hovedfagsoppgave i helsefag, Universitetet i Bergen, Bergen, Norway.

 
 

Jonskås K (2010). En kunnskapsoversikt over FOU-arbeid innen kroppsøvingsfaget i Norge fra januar 1978 – desember 2010 [Research about physical education in Norway from january 1978 until desember 2010]. Oslo: Norges Idrettshøgskole.

 
 

Kirk D (2002). Physical education: a gendered history. In: Penney, D. (ed) Gender and Physical Education: Contemporary Issues and Future Directions (pp. 24–38). London: Routledge.

 
 

Kolle E, Stokke JS, Hansen BH, Anderssen S (2012). Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15 åringer i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2011. Oslo: Helsedirektoratet.

 
 

Lagestad P (2017a). Longitudinal changes and predictors of adolescents enjoyment in physical education. Int. J. Edu. Admin. Policy Stud. 9(9):124-133.
Crossref

 
 

Lagestad P (2017b). Å velge aktiviteter selv som grunnlag for trivsel og mestring. En casestudie av kroppsøvingsundervisningen ved en videregående skole. Acta Didactica. 11(2):1-18.
Crossref

 
 

Lagestad P, Rånes V, Welde B (2015). Do small rural high schools differ from larger schools in relation to absentee rates in physical education? Int. J. Edu. Admin. Policy Stud. 7(4):98-109.

 
 

Lyngstad I, Bjerke Ø, Lagestad P (2017). 'The teacher sees my absence, not my participation'. Pupils experiences of being seen by their teacher in physical education class. Sport Educ. Soc. DOI:10.1080/13573322.2017.1343713.
Crossref

 
 

McKenzie TL, Marshall SJ, Sallis JF, Conway TL (2000). Student activity levels, lesson context, and teacher behavior during middle school physical education. Res. Quart. Exer. Sport. 71(3):249-259.
Crossref

 
 

Markussen E (2003). Valg og bortvalg. Om valg av studieretning i og bortvalg av vidergående opplæring blant 16 åringer i 2002. Første delrapport i prosjektet Bortvalg og kompetanse [About choice of studyprogramme and dropout from upper secondary among 16 year olds in 2002]. Oslo: Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU).

 
 

Markussen E, Frøseth MW, Lødding B, Sandberg N (2008). Bortvalg og kompetanse. Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002. Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner fem år etter [Early leaving, non-completion or completion? On early leaving, non-completion or completion in upper secondary education among 9749 young people that left lower secondary in the spring of 2002]. Report 13, 2008. Oslo: NIFU STEP.

 
 

Mersh R, Fairclough SJ (2010). Physical activity, lesson context and teacher behaviours within the revised English National Curriculum for Physical Education: A case study of one school. Eur. Phy. Educ. Rev. 16(1):29-45.
Crossref

 
 

Myrlund V (2008). Skolevegring i videregående skole- elevers erfaringer på vei mot mestring [Absence in high school – students experiences on their way towards attendance]. Masteroppgave i spesialpedagogikk, Master thesis. Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Oslo.

 
 

Oplatka I (2004). Prospective Teachers' Constructions of Leadership: In Search of an "Androgynous" Style? Leadership Policy Sch. 3(1):37-57.

 
 

Ommundsen Y (2011). Psykologisk læringsklima i kroppsøving og idrett – betydningen forbarn og unges læring, trivsel og motivasjon. In: Sigmundsson, H. & Ingebrigtsen, J.E. (eds) Idrettspedagogikk (s.46-60). Oslo: Universitetsforlaget.

 
 

Rishovd T (2013). Sosial samanlikning i kroppsøving. Ein kvantitativ studie om jenter og gutar sine referansemønster i kroppsøvingsfaget på ungdomsskulen. Masteroppgave i pedagogikk. Trondheim: NTNU.

 
 

Rønninghaug M (2011). Prestasjonskrav eller treningsglede?: Kroppsøvingsfaget i den videregående skole [Performance or pleasure? Physical education in high school]. Master thesis. Master i sosialt arbeid, Universitetet i Nordland, Bodø, Norway.

 
 

Rørvik B (2009). Holdninger til fysisk aktivitet og et sunt kosthold blant ungdom i alderen

 
 

fysisk aktivitet og et sunt kosthold. Masteroppgave. Levanger: Høgskolen i Nord-

 
 

Trøndelag.

 
 

Rånes V (2011). Jeg er ikke fornøyd med karakteren min [I am not happy with my mark]. En gjennomgang av klagesaker på standpunktkarakteren i i kroppsøving. Report. University of Nordland.

 
 

Sargent AG, Stupak RJ (1989). Managing in the '90s: the Androgynous Manager. Training Dev. J. 43(12):29-35.

 
 

Shilling C (1993). The body and social theory. London: SAGE.

 
 

Skyrudsmoen SM (2014). Jenter og fotball: hvordan gjør jenter kjønn på fotballbanen?Masteroppgave i skolerettet utdanningsvitenskap - Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.

 
 

Solberg AG (2012). Et kjønnsperspektiv på innovasjonsledelse. Avhandling (ph.d.). Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

 
 

Støren LA, Helland H, Grøgaard J (2007).Og hvem stod igjen…? [And who was left behind…?]. Sluttrapport frå prosjektet Gjennomstrømning i videregående opplæring blant elever som startet i videregående opplæring i årene 1999–2001. Report no. 14/2007.Oslo: NIFU STEP.

 
 

Säfvenbom R, Haugen T, Bulie M (2014). Attitudes toward and motivation for PE: who collects the benefits of the subject? Phys. Edu. Sport Pedagogy. 20:629-646.
Crossref

 
 

Træland S (2012). Hvordan kan en forklare høyt fravær og lav måloppnåing for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram?[What may explain high absence and low performances among students at work related study programmes?] En kvalitativ studie av elevers forklaringer på høyt fravær og lav måloppnåing. Master thesis. Masteravhandling i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen, Bergen, Norway.

 
 

Utdanningsforbundet (2009). Frafall fra fagopplæring – slik yrkesfaglærere ser det [Absentee rates at high school – from the teachers point of view]. Report no. 1/2009. Oslo: Utdanningsforbundet.

 
 

Woodson-Smith A, Dorwart C, Linder A (2015). Attitudes Toward PhysicalEducation of Female High School Students. Phys. Educ. 72(3):460-479.

 
 

Wright J (1999). Changing gendered practices in physical education: working with teachers. Eur. Phys. Educ. Rev. 5(3):181-197.
Crossref