International Journal of
Educational Administration and Policy Studies

 • Abbreviation: Int. J. Educ. Admin. Pol. Stud.
 • Language: English
 • ISSN: 2141-6656
 • DOI: 10.5897/IJEAPS
 • Start Year: 2009
 • Published Articles: 215

Full Length Research Paper

Longitudinal changes among adolescents`well-being at school and the importance of gender and overweight

Grandemo Liv Iren
 • Grandemo Liv Iren
 • Faculty of Education and Arts, North University, Levanger, Norway.
 • Google Scholar
Lagestad Pal Arild
 • Lagestad Pal Arild
 • Faculty of Education and Arts, North University, Levanger, Norway.
 • Google Scholar


 •  Received: 06 November 2017
 •  Accepted: 20 April 2018
 •  Published: 31 May 2018

References

Anderson D, Graham A (2016). Improving student wellbeing: having a say at school. School Effectiveness and School Improvement. Int. J. Res. Policy Pract. 27(3):348-366.

 

Aspvik NP, Sæther SA, Ingebrigtsen JE (2008). Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør Trøndelag. Rapport nr.1. NTNU samfunnsforsakning AS. Senter for idrettsforskning.

 
 

Bjerke Ø, Lyngstad IK, Lagestad P (2016). Trivsel i kroppsøvingsfaget blant elever med lavt og høyt oksygenopptak. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk. 2:1-13. 
Crossref

 
 

Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. Br. Med. J. 320(7244):1240.
Crossref

 
 

Currie C, Gabhainn SN, Godeau E, Roberts C, Smith R, Currie D, Picket W, Richter M, Morgan A, Barnekow V (2008). Inequalities in young people's health. Health Behaviour in School-aged Children study: international report from the 2005/2006 survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2008 (Health Policy for Children and Adolescents, No.5)

 
 

Danielsen AG (2010). Perceived physosocial support, students’self – reported academicinitiative and perceived life satisfaction. PhD. Bergen: University of Bergen.

 
 

Danielsen AG (2012). Hva henger sammen med skoletrivselen til norske ungdomsskoleelever? Nordic Stud. Edu. 32(2):114-125.

 
 

Danielsen AG, Samdal O, Hetland J, Wold B (2009). School-related social support and students' perceived life satisfaction. J. Educ. Res. 102:303-320.
Crossref

 
 

Deci EL, Ryan RM (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, N.Y., University of Rochester Press.

 
 

Folkehelseinstituttet (2016). Barnehelserapporten [the report of childrens health]. Downoaded 22.january 2017 from: 

View

 
 

Frederici RA, Skaalvik EM (2013). Students' Perceptions of Emotional and Instrumental Teacher Support: Relations with Motivational and Emotional Responses. International Education Studies; Vol. 7, No. 1; 2014. 
Crossref

 
 

Graham A, Powell MA, Thomas N, Anderson, D (2017). Reframing "Well-Being" in Schools: The Potential of Recognition. Cambridge J. Educ. 47(4):439-455.
Crossref

 
 

Graham A, Powell MA, Truscot J (2016). Facilitating student well-being: relationships do matter. Educ. Res. 58(4):366-383.
Crossref

 
 

Haug P (2012). Kvalitet i opplæringa. Oslo: samlaget Helsedirektoratet (2015). Trivsel i skolen. Downloaded 22.january 2017 from 

View

 
 

Hernes G (2010). Gull av gråstein. Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring Fafo-rapport 2010:03 [Gold out of stone. Effort to reduce absence in high school]. Oslo: Fafo.

 
 

Johannessen A, Christoffersen L, Tufte PA (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (4. utg. ed.). Oslo: Abstrakt

 
 

Kunnskapsdepartementet (2007). Kvalitet i skolen. St.meld. nr. 31 (2007-2008). Oslo: Kunnskapsdepartementet.

 
 

Kunnskapsdepartementet (2010). Motivasjon- Mestring- Muligheter. St.meld. nr. 22 (2010-2011). Oslo: Kunnskapsdepartementet.

 
 

Kunnskapsdepartementet (2013). På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. St.meld.nr. 20 (2012-2013). Oslo: Kunnskapsdepartementet.

 
 

Kvello Ø (2012). Oppvekstmiljø og sosialisering. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

 
 

Lagestad P (2017a). Longitudinal changes and predictors of adolescents enjoyment in physical education. Int. J. Edu. Admin. Policy Stud. 7(4):98-109.

 
 

Lagestad P (2017b). Å velge aktiviteter selv som grunnlag for trivsel og mestring. En casestudie av kroppsøvingsundervisningen ved en videregående skole. Acta Didactica., 11(2):1-18.
Crossref

 
 

Lagestad P, Floan O, Moa IF (2017). Longitudinal changes in absolute VO2peak, physical activity level, body mass index, and overweightedness among adolescents in vocational and non-vocational studies. Frontiers in public health, 5, 1-9. Doi: 10.3389/fpubh.2017.00214
Crossref

 
 

Lagestad P, Rånes V, Welde B (2015). Do small rural high schools differ from larger schools in relation to absentee rates in physical education? Int. J. Educ. Adm. Policy Stud. 7(4):98-109.

 
 

Latty C, Carolan M, Jocks J, Weatherspoon L (2007). The Relationship between Body Mass Index and Adolescent Well-Being. Am. J. Health Educ. 38(5):266-275. 
Crossref

 
 

Markussen E (2010). Valg og gjennomføring av videregående opplæring før Kunnskapsløftet. Acta Didactica Norge 4(1):18.
Crossref

 
 

Markussen E, Sandberg N, Lødding B, Frøseth MW (2008). Bortvalg og kompetanse: Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002. Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner fem år etter. Oslo: KS.

 
 

McNulty J, Fincham FD (2011). Beyond Positive Psychology?: Toward a contextual view of psychological prosesses and well-being. Am. Psychol. 67(2):101-110.
Crossref

 
 

Moya IG (2014). Subjective well-being in adolescence and teacher connectedness: A health asset analysis. Health Edu. J. 74(6). 
Crossref

 
 

Murray-Harvey R (2010). Relationship influences on students' academic achievement, psychologicalhealth and well-being at school. Edu. Child Psychol. 27(1):104-115.

 
 

NOVA (2010). Ungdomsskoleelever, Motivasjon, mestring og resultater. Rapport 9/11. Oslo, NOVA.

 
 

Ryan RM, Deci EL (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educ. Psychol. 25:54-67.
Crossref

 
 

Ryan RM, Deci EL (2009). Promoting self-determined school engagement. Motivation, learning and well-being, I K.R. Wentzel & A. Wigfield (red.), Handbook of Motivation at School. New York: Routledge. pp. 171-195.

 
 

Samdal O, Mathisen FKS, Torsheim T, Diseth ÅR, Fismen A, Larsen T, Wold B, Årdal E (2016). Helse og trivsel blant barn og unge (HEMIL rapport 1/2016), HEMIL-senteret. Bergen: Universitetet i Bergen.

 
 

Soutter AK (2011). What can we learn about wellbeing in school? J. Student Wellbeing. 5(1):1-21.
Crossref

 
 

Spurkeland J (2011). Relasjonspedagogikk. Samhandling og resultater i skolen. Bergen: Fagbokforlaget.

 
 

Støren LA, Helland H, Grøgaard J. (2007). Og hvem stod igjen…? [And who was left behind…?]. Sluttrapport frå prosjektet Gjennomstrømning i videregående opplæring blant elever som startet

 
 

Træland S (2012). Hvordan kan en forklare høyt fravær og lav måloppnåing for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram? [What may explain high absence and low performances among students at work related study programmes?] En kvalitativ studie av elevers forklaringer på høyt fravær og lav måloppnåing. Master thesis. Masteravhandling i pedagogikk.

 
 

Utdannings – og forskningsdepartementet (2003). Kultur for læring. St.meld. nr. 30 (2003-2004).Oslo: Utdannings – og forskningsdepartementet.

 
 

Wabakken TV (2010). Et følelsesladet valg: om prosesser og mekanismer bak ikke-deltakelse i kroppsøving, dusj- og garderobeaktiviteter. Master thesis. 

View

 
 

Wentzel KR (1997). Student motivation in middle school: The role of perceived pedagogical caring. J. Edu. Psychol. 89(3):411-419. 
Crossref