Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 2006

Full Length Research Paper

High school students’ attitudes towards smart board use in Biology classes

Ä°. Ãœmit YAPICI
 • Ä°. Ãœmit YAPICI
 • Department of Biology Education, Dicle University Faculty of Education, Diyarbakır, Turkey
 • Google Scholar
Ferit KARAKOYUN
 • Ferit KARAKOYUN
 • Department of Computer and Instructional Technology Education, Dicle University Faculty of Education,Diyarbakır, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 09 February 2016
 •  Accepted: 09 March 2016
 •  Published: 10 April 2016

References

Altınçelik B (2009). Ä°lköÄŸretim düzeyinde öÄŸrenmede kalıcılığı ve motivasyonu saÄŸlaması yönünden akıllı tahtaya iliÅŸkin öÄŸretmen görüÅŸleri. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Türkiye.

 

BECTA (2003). What the research says about ICT and motivation. Retrieved 15 September 2015 from www.becta.org.uk.

 

Çelik HC, Gündüz S (2015). ÖÄŸrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumların çeÅŸitli deÄŸiÅŸkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp EÄŸitim Fakültesi Dergisi, 25:157-174.

 

ÇömlekçioÄŸlu U, BayraktaroÄŸlu E (2001). Biyoloji ve BiliÅŸim Teknolojileri. KahramanmaraÅŸ Sütçü Ä°mam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(1).

 

Elaziz F (2008). Attitudes of students and teachers towards the use of Interactive whiteboards in EFL classrooms. Unpublished MA thesis. Bilkent University. Ankara.

 

Elmas R, DemirdöÄŸen B, Geban Ö (2011). Preservice chemistry teachers' images about science teaching in their future classrooms. Hacettepe University J. Educ. 40:164-175.

 

Erduran A, TataroÄŸlu, B (2009). EÄŸitimde akıllı tahta kullanımına iliÅŸkin fen ve matematik öÄŸretmen görüÅŸlerinin karşılaÅŸtırılması. 9th. International Educational Technology Conference, Ankara.

 

Gillen J, Kleine SJ, Littleton K, Mercer N, Twiner A (2007). A"learning revolution"? Investigating pedagogic practices around ınteractive whiteboards in British primary classrooms. Learning, Media Technol. 32(3):243-256.
Crossref

 

Glover D, Miller D, Averis D, Door V (2007). The evolution of an effective pedagogy for teachers using the interactive whiteboard in mathematics and modern languages: an empirical analysis from the secondary sector. Learning, Media Technol. 32(1):5-20.
Crossref

 

Higgins S, Beauchamp G, Miller D (2007). Reviewing the literature on interactive whiteboards. Learning, Media, Technol. 32:213-225.
Crossref

 

Karasar N (2002). Bilimsel AraÅŸtırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

Kılıç D, SaÄŸlam N (2004). Biyoloji eÄŸitiminde kavram haritalarının öÄŸrenme baÅŸarısına ve kalıcılığına etkisi. Hacettepe Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi, 27:155-164.

 

Koçak Ö (2013). Fatih Projesi Kapsamındaki LCD Panel EtkileÅŸimli Tahta Uygulamalarına Yönelik ÖÄŸretmen Tutumları (Erzincan Ä°li ÖrneÄŸi). MA thesis, Institute of Educational Sciencs, Atatürk University, Erzurum.

 

Lai HJ (2010). Secondary school teachers' perceptions of interactive whiteboard training workshops: A case study from Taiwan. Australasian Journal of Educational Technology, 26(4):511-522.

 

Lewin C, Somekh B, Steadman S (2008). Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: the process of change in pedagogic practice. Educ. Infor. Technol. 13:291-303.
Crossref

 

Lewis AC (2009). The integration of interactive whiteboards into classrooms at a well-resourced high school in South Africa. Doctoral dissertation, University of Pretoria.

 

López OS (2010). The digital learning classroom: Improving english language learners' academic success in mathematics and reading using interactive whiteboard technology. Computers Educ. 54(4):901-915.
Crossref

 

Ministry of National Education (2011). Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesi. [FATİH Project by Ministry of National Education].

 

Muhanna W, Nejem KM (2013). Attitudes of mathematics teachers toward using smart board in teaching mathematics. Contemporary Issues in Educ. Res. 6(4):373-380.

 

Olgun H (2012). Fizik dersinde ortaöÄŸretim öÄŸrencilerinin akıllı tahta kullanımı ile ilgili algılarının araÅŸtırılması. MA thesis, Marmara University, Institute of Educational Sciences, Ä°stanbul.

 

Schut C (2007). Student perceptions of interactive whiteboards in a biology classroom. Unpublished MA thesis. Cedarville University, Ohio.
Crossref

 

Smith HJ, Higgins S, Wall K, Miller J (2005). Interactive whiteboards: Boon or bandwagon? A critical review of the literature. J. Computer Assisted Learn. 21(2):91-101.
Crossref

 

Tarman B (2011). Sosyal bilgiler eÄŸitiminde sosyal bilgiler laboratuvarlarının yeri ve önemi, (Ed. R. Turan, A.M. Sünbül& H. AkdaÄŸ). Sosyal Bilgiler ÖÄŸretiminde Yeni Yaklaşımlar II, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 

Türel YK (2012). Teachers' negative attitudes towards ınteractive whiteboard use: Needs and problems. Elementary Educ. Online, 11(2):423-439.

 

Zengin FK, Kırılmazkaya G, Keçeci G (2011). Akıllı Tahta Kullanımının Ä°lköÄŸretim ÖÄŸrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki BaÅŸarı ve Tutuma Etkisi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Fırat University, Elazığ.