Educational Research and Reviews

  • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
  • Language: English
  • ISSN: 1990-3839
  • DOI: 10.5897/ERR
  • Start Year: 2006
  • Published Articles: 1924

Full Length Research Paper

Turkish language student teachers’ use of instructional materials in teaching Turkish

Hülya YAZICI OKUYAN
Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Department of Turkish Language Teaching, Burdur, Turkey
Email: [email protected]

  •  Received: 28 November 2014
  •  Accepted: 23 January 2015
  •  Published: 10 February 2015

References

 

Angeli C (2004). Transforming a teacher education method course through technology: effects on preservice teachers technology competency. [electronical document]. Comput. Educ. 45:383-398.
Crossref

 

Aydemir H (2012). Sosyal bilgiler öÄŸretmenlerinin öÄŸretim araç-gereçlerini kullanim düzeyleri. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran. 36:1.

 

Benson FL, Farnsworth BJ, Bahr DL, Lewis VK, Shaha S H (2004). The impact of training in technology assisted instruction on skills and attitudes of pre-service teachers [electronical document]. Education 124(4):649-664.

 

Boster FJ, Meyer GS, Roberto AJ, Inge CC (2002). A report on the effect of the unitedstreaming application on educational performance. Access date, 16 Haziran 2014. 

 

Cameron T, Bennett T (2010). Learning objects in practice: the integration of reusable learning objects in primary education. Br. J. Educ. Technol. 41(6):897-908.
Crossref

 

Çelik L (2010). ÖÄŸretim teknolojileri ve materyal tasarımı (Ed: Özcan Demirel-Eralp Altun), Ankara: Anı PegemA.

 

Demirel Ö, SeferoÄŸlu S, Esed Y (2003). ÖÄŸretim teknolojileri ve mater¬yal geliÅŸtirme, Ankara: PegemA.

 

Göçer A (2012). Türkçe öÄŸretiminde çalışma yapraklarının kullanılmasına yönelik aday öÄŸretmen görüÅŸlerinin deÄŸerlendirilmesi. Karadeniz AraÅŸtırmaları. 8(32):155-170.

 

Göçer A (2009). Türkçe eÄŸitiminde öÄŸrencilerin söz varlığını geliÅŸtirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies (Sözlük Özel Sayısı). 4(4):1025-1055.

 

GüneÅŸ F (2002). Ders kitaplarının incelenmesi. Ankara: Ocak Yay.

 

Hokanson B (2001). Computer use in pre-service and in-service teachers. Society for Ä°nformation Technology & Teacher Education International Conference. pp.141-142. Orlando: Florida. Access date: 20 Haziran 2014,

view

 

Hu PJ, Clark TVM, Will W (2003). Examining technology acceptence by school teachers: a logtudial study. Inform. Manage. 41(2):227-241.
Crossref

 

Jan GMA (2005). Promoting technology use in schools. Access date: 16.08.2014,

view

 

Karasar N (2009). Bilimsel araÅŸtırma yöntemi. 19. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.

 

Klecker BM, Hunt S, Hunt D, Lackner K (2003). Evaluating student teachers' technology use with group support systems and questionnaire. Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association: Biloxi, from ERIC data base 24 Haziran 2014.

 

McNair V, Galanouli D (2002). Information and communications technology in teacher education: can a reflective portfolio enhance reflective practice?. J. Inform. Technol. Teach. Educ. 11(2).
Crossref

 

Ornstein AC, Lasley TJ (2000). Strategies for effective teaching. fourth edition. USA: The McGraw-Hill Companies.

 

Özbay M (2003). Türkçe öÄŸretiminde hedef-araç iliÅŸkisinin ders kitabı örneÄŸinde deÄŸerlendirilmesi. Tübar-Xııı-/2003-Bahar.

 

SenemoÄŸlu N (2009). GeliÅŸim, öÄŸrenme ve öÄŸretim, kuramdan uygulamaya. 15. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.

 

Sever S (2008). EÄŸitimde ve bilimde türkçe eÄŸitimi, cumhuriyetimizin kuruluÅŸ felsefesinin öngördüÄŸü eÄŸitim. Ä°nönü Üniversitesi Yayını, pp.435-471.

 

Shea P (2000). Leveling the playing field: a study of captioned interactive video for second language learning. J. Educ. Comput. Res. 22(3):243-263.
Crossref

 

Sivin-Kachala J, Bialo E (2000). 2000 research report on the effectiveness of technology in schools (7th ed.), Washington, DC: Software and Information Industry Association.

 

Yaman H (2010). Cartoons as a teaching material: a research on turkish language grammar teaching. Kuram ve Uygulamada EÄŸitim Bilimleri / Educational Sciences Theory Pract. 10(2):1231-1242.

 

Yaman H (2007). Türkçe öÄŸretmeni adaylarının "öÄŸretim teknolojileri ve materyal geliÅŸtirme" dersi baÄŸlamında türkçe öÄŸretiminde teknoloji kullanımına iliÅŸkin yeterlilik ve algıları. Hasan Ali Yücel EÄŸilim Fakültesi Dergisi. 7:57-71.

 

Wedman J, Diggs L (2001). Identifying barriers to technology-enhanced learning environments in teacher education [electronical document]. Comput. Hum. Behav. 17:421-430.
Crossref