Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 2006

Full Length Research Paper

Social Studies pre-service teachers' views on the EU membership process: A multidimensional evaluation

Ebru Gencturk
 • Ebru Gencturk
 • Karadeniz Technical University, Faculty of Education, Trabzon, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 05 February 2015
 •  Accepted: 17 March 2015
 •  Published: 10 April 2015

References

Açık TV (2010). 100 Konuda Avrupa BirliÄŸi'nin günlük hayatımıza etkileri.

view

 

Akpınar B (2006). Avrupa birliÄŸi uyum sürecinde Türk ilköÄŸretim öÄŸrencilerinin Avrupa BirliÄŸi imajı. EÄŸitimde Politika Analizleri ve Stratejik AraÅŸtırmalar Dergisi, 1(1):8-26.

 

 

Alkan N (2013). Türkiye'deki üniversite öÄŸrencilerinin AB algısı.

view

 

 

Aslan AC, Gökkaya KA (2004). Avrupa BirliÄŸi'nin eÄŸitim politikalarının sosyal bilgiler dersinin genel amaçlarına etkisi. GU, Gazi EÄŸitim Fakültesi Dergisi, 24(3):227-244.

 

 

Avrupa BirliÄŸi Türkiye Delagasyonu (2011). Türkiye için AB Üyelik Müzakere Süreci.

view

 

 

Avrupa K (2011). GeniÅŸleme Stratejisi ve BaÅŸlıca Zorluklar 2011-2012, Türkiye 2011 Yılı Ä°lerleme Raporu

view

 

 

Balkar B, Özgan H (2010). Ä°lköÄŸretim okulu öÄŸrencilerinin AB ye iliÅŸkin görüÅŸleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi. 29(1):37-52.

 

 

Bayrakcı M (2005). Avrupa BirliÄŸi ve Türkiye eÄŸitim politikalarında bilgi ve iletiÅŸim teknolojileri ve mevcut uygulamalar. Milli EÄŸitim Dergisi. 167.

view

 

 

Cayhan E (2003). Türkiye'de Siyasal Partiler ve AB. Dünden Bugüne AB içinde (477-492). (Derleyen:Beril DedeoÄŸlu), Boyut Kitapları, Ä°stanbul.

 

 

Davutoglu A (2009). Stratejik derinlik, Türkiye'nin uluslararası konumu. Küre Yayınları, Ä°stanbul.

 

 

Dedeoglu, B. (2003). Dünden bugüne Avrupa BirliÄŸi. Boyut Kitapları, Ä°stanbul.

 

 

Guresci E (2006). Türkiye - Avrupa BirliÄŸi (AB) iliÅŸkileri sürecinde kamuoyunun tutumu ve deÄŸerlendirilmesi. DoÄŸuÅŸ Üniversitesi Dergisi. 7(1):72-85.

 

 

Eurydice (2010b). Türk eÄŸitim sisteminin örgütlenmesi 2008/09. 

 

 

Karluk SR, Tonus Ö (2004). Avrupa BirliÄŸi'nin geniÅŸleme perspektifinde Türkiye'nin yeri. Türkiye Ä°ktisat Kongresi (05-09 Mayıs). 

 

 

Karluk R (2015). Avrupa birliÄŸi Türk Halkının gündeminden neden düÅŸtü.

view

 

 

Morgil O (2006). Kopenag ekonomik kriterleri ve Türkiye'nin uyum süreci. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. 5(2):91-102.
Crossref

 

 

Saglam M, ÖzüdoÄŸru F, Çıray F (2011). Avrupa BirliÄŸi eÄŸitim politikaları ve Türk eÄŸitim sistemine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, EÄŸitim Fakültesi Dergisi. 8(1):87-109.

 

 

Samur H (2007). Gençlerin gözüyle Türkiye'deki siyasi partilerin Avrupa BirliÄŸi üyeliÄŸine yaklaşımları. Uluslararası Ä°nsan Bilimleri Dergisi. 4(2):1-14.

 

 

Sadioglu NÇ (2013). Avrupa BirliÄŸi müzakere sürecinde Türk eÄŸitim ve kültür sisteminin literatür açısından deÄŸerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi. 37:1-20.

 

 

Åžen F (2005). Türkiye AB iliÅŸkilerinde dış etkenler. Ümit yayıncılık. Adana.

 

 

Åženyuva Ö (2009). Türkiye kamuoyu ve Avrupa BirliÄŸi 2001-2008: Beklentiler, istekler ve korkular. Uluslararası Ä°liÅŸkiler, 6(22):97-123.

 

 

URL 1. Transatlantic Trends (2011).

view

 

 

URL 2. Radikal (2013)

view

 

 

Yıldırım H, ÅžimÅŸek A (2005). Sosyal bilimlerde nitel araÅŸtırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık, Ankara.

 

 

Yılmaz Ö (2007). Avrupa BirliÄŸi sürecinde dini kimliÄŸin korunmasında tasavvuf bilincine duyulan ihtiyaç. Tasavvuf Ä°lmi ve Akademik AraÅŸtırma Dergisi. 8(19):187-210.