Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 2006

Full Length Research Paper

Classroom teachers' perceptions of their own digital literacy

Hatice Degirmenci Gündogmus
 • Hatice Degirmenci Gündogmus
 • Department of Basic Education, Faculty of Education, Aksaray University, Aksaray, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 11 April 2024
 •  Accepted: 02 May 2024
 •  Published: 31 May 2024

References

Allen C, Berggren J (2016). Digital literacy and sustainability - a field study in EFL teacher development. In S. Papadima-Sophocleous, L. Bradley & S. Thouësny (Eds), CALL communities and culture - short papers from EUROCALL pp. 14-19.
Crossref

 

Banaz E (2017). Ortaö?retim ö?rencilerinin medya okuryazarl??? düzeyleri. Yay?mlanmam?? Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.

 

Buckingham D (2008). What do young people need to know about digital media. Digital literacies: Concepts, policies and practices pp. 73-88.

 

Çepni S (2012). Ara?t?rma ve Proje Çal??malar?na Giri?. Trabzon: Celepler Matbaa.

 

Eshet-Alkalai Y (2004). Digital literacy: a conceptual framework for survival in the digital era. Journal of educational multimedia and hypermedia 13(1):93-106.

 

Gillen J, Kucirkova N (2017). Literacy learning in a digital world. In The Literate Classroom (pp. 167-174). Routledge.
Crossref

 

Karabacak Z?, Sezgin AA (2019). Türkiye'de dijital dönü?üm ve dijital okuryazarl?k. Türk ?dare Dergisi 1(488):319-343.

 

Maden S, Maden Ave, Banaz E (2018). Ortaokul 5. s?n?f Türkçe ders kitaplar?n?n dijital okuryazarl?k ba?lam?nda de?erlendirilmesi. Uluslararas? Sosyal Ara?t?rmalar Dergisi S11(55):685-698.
Crossref

 

Malita L, Martin C (2010). Digital storytelling as web passport to success in the 21st century. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2(2):3060-3064.
Crossref

 

Martin A (2005). DigEuLit - a European framework for digital literacy: a progress report. Journal of e-Literacy S2:130-136.

 

Metin Ta? A (2019). Ö?retmen Yeterlikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Bas?mevi.

 

Millî E?itim Bakanl??? (MEB) (2020). Ö?retmen Mesle?i Genel Yeterlikleri. Ankara: Ö?retmen Yeti?tirme ve Geli?tirme Genel Müdürlü?ü.

 

Özerba? MA, Kuralbayeva A (2018). Türkiye ve Kazakistan ö?retmen adaylar?n?n dijital okuryazarl?k düzeylerinin incelenmesi. Mu?la S?tk? Koçman Üniversitesi E?itim Fakültesi Dergisi pp. 16-25.
Crossref

 

Özbay M, Özdemir O (2014). Türkçe ö?retim program? için bir öneri: Dijital okuryazarl??a yönelik amaç ve kazan?mlar. Okuma Yazma E?itimi Ara?t?rmalar? pp. 31-40.

 

Pala ?M, Ba??büyük A (2020). Ortaokul be?inci s?n?f ö?rencilerinin dijital okuryazarl?k düzeylerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education 9(3):897-921.
Crossref

 

Robin BR (2008). Digital storytelling: a powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into Practice 47(3):220-228.
Crossref

 

Türe G (2021). Dijital dünyan?n okuma ve yazma becerileri üzerindeki etkisi. Uluslararas? Yabanc? Dil Olarak Türkçe Ö?retimi Dergisi 4(2):148-164.

 

Unesco (2018). Global Education Monitoring Report: Migration, Displacement and Education, Building Bridges, Not Walls. Paris: UNESCO.

 

Yang YTC, Wu WCI (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers & education 59(2):339-352.
Crossref

 

Y?ld?r?m A, ?im?ek H (2008). Nitel Ara?t?rma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.